Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK PO PRVEJ PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘ Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘ Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘ Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘ Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.‘ A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“ (Mt 25, 31-46)

Podcast:

Zamyslenie:

Obe dnešné čítania sa zaoberajú tým, ako by sme sa mali správať jeden k druhému. Prvé čítanie nám hovorí o tom, čo by sme nemali robiť, zatiaľ čo evanjelium zdôrazňuje skôr to, čo by sme mali robiť. Evanjelium je veľkou scénou Posledného súdu, keď sa všetci stretnú so svojím Pánom Ježišom.  Zaujímavé sú kritériá, podľa ktorých budeme súdení. Test bude veľmi jednoduchý: je to test praktizovanej lásky, ako to vidno v slovách Pána:  „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘ Svätý Ján z Kríža v tejto súvislosti hovorí: „Raz budeme súdení z lásky. Naučme sa milovať Boha tak, ako on chce byť milovaný.“

„Mne ste to urobili“ – Ježiš sa týmito slovami stotožňuje najmä s človekom v núdzi. Vždy, keď zanedbáme pomoc bratovi alebo sestre v núdzi, zanedbáme pomôcť Ježišovi. Ako tie najnebezpečnejšie hriechy sú tu dnes predstavené hriechy zanedbania dobra, lásky a pomoci.  To, k čomu nás Ježiš dnes pozýva, nazývame v Cirkvi skutkami telesného milosrdenstva. Pápež František nám pripomína:  „Telesnými skutkami milosrdenstva sa dotýkame Kristovho tela v našich bratoch a sestrách, ktorí sú hladní, nezaodetí, osamelí, bez prístrešia… Práve vďaka dotyku tela ukrižovaného Ježiša v tých, ktorí trpia, bude môcť hriešnik prijať ako dar vedomie, že on sám je chudobný žobrák“. Nestačí preto iba zachovávať Desatoro; máme sa snažiť mať otvorené oči a srdce pre potreby iných.

Aplikácia:

Komu môžem dnes preukázať skutok telesného milosrdenstva?

Keď si budem dnes spytovať svedomie, zamyslím sa aj nad dobrom, ktoré som zanedbal.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie