Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK PO ŠTVRTEJ PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš odišiel zo Samárie do Galiley. Lebo sám Ježiš sa osvedčil, že vo svojej vlasti prorok nemá úctu. Keď prišiel do Galiley, Galilejčania ho uvítali, lebo videli všetko, čo urobil cez sviatky v Jeruzaleme. Aj oni tam boli na sviatky. Prišiel teda znova do Kány Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Bol tam istý kráľovský úradník, ktorý mal v Kafarnaume chorého syna. Ako počul, že Ježiš prišiel z Judey do Galiley, vybral sa k nemu a prosil ho, aby šiel uzdraviť jeho syna, ktorý už umieral. Ježiš mu povedal: „Ak nevidíte znamenia a divy, neveríte.“ Kráľovský úradník mu hovoril: „Pane, poď, kým mi dieťa neumrie!“ Ježiš mu povedal: „Choď, tvoj syn žije!“ On uveril Ježišovmu slovu a šiel. Ešte bol na ceste, keď mu prišli sluhovia naproti a hovorili, že jeho dieťa žije. Pýtal sa ich, koľko hodín bolo, keď sa mu uľavilo. Povedali mu: „Včera o jednej popoludní mu prestala horúčka.“ Tu otec poznal, že to bolo práve v tú hodinu, keď mu Ježiš povedal: „Tvoj syn žije.“ A uveril on i celý jeho dom. Toto bolo už druhé znamenie, ktoré urobil Ježiš, keď prišiel z Judey do Galiley. (Jn 4, 43-54)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sa opäť stretávame s Ježišom v Káne Galilejskej, kde vykonal svoj prvý známy zázrak premenenia vody na víno. Teraz pri tejto príležitosti vykoná ďalší zázrak: uzdraví syna kráľovského úradníka. Hoci prvý zázrak bol veľkolepý, tento je nepochybne cennejší, pretože tento zázrak sa netýka nejakej materiálnej veci – ako bolo premenenie vody na víno, ale týka sa uzdravenia človeka. Na tomto ďalšom zázraku je pozoruhodné, že Ježiš nejde do Kafarnauma, aby chorého priamo uzdravil, – tak ako ho o to kráľovský úradník prosí – ale bez toho, aby opustil Kánu, vykoná uzdravenie. Povie kráľovskému úradníkovi: „Choď, tvoj syn žije!“ (Jn 4, 50). On uveril Ježišovmu slovu, šiel a cestou sa dozvedel, že sa stalo tak, ako Ježiš povedal. Môžeme povedať, že Ježiš uzdravil chorého „na diaľku.“

To nám všetkým pripomína, že aj môžeme urobiť veľa dobrého „na diaľku“, teda bez toho, aby sme museli byť prítomní na mieste, kde sa žiada naša pomoc, láska či štedrosť. Takto napríklad pomáhame tretiemu svetu finančnou spoluprácou s našimi misionármi alebo s katolíckymi organizáciami, ktoré tam pôsobia. Pomáhame chudobným a ľuďom bez domova tým, že podporujeme Charitu. Podobne môžeme urobiť veľa dobrého aj telefonátom, listom či e-mailom alebo správou na sociálnych sieťach. A asi najdôležitejšia je modlitba, ktorou môžem sprevádzať aj tých, ktorí sú odo mňa na míle vzdialení. Vzdialenosť nikdy nie je problém, keď ide o lásku či štedrosť, pretože štedrosť vychádza zo srdca a prekračuje všetky hranice.

Aplikácia:

Svojím správaním môžem ľudí zraňovať, ale aj uzdravovať. V čom chcem, aby sa mi viac darilo?

Koho môžem dnes alebo v tomto týždni či mesiaci podporiť? 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie