Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“

Mk 13, 33-37

Zamyslenie:

Dnes prvou adventnou nedeľou začíname s celou Cirkvou sláviť nový liturgický rok. Advent je časom nádeje, časom, v ktorom sa v našich srdciach, v pokore a skrytosti obnovuje spomienka na prvý príchod Pána a obnovuje sa túžba po Kristovom návrate v sláve a velebnosti. Táto adventná nedeľa je hlboko poznačená výzvou k bdelosti. Svätý Marek zahŕňa v Ježišových slovách príkaz „bdieť“ až trikrát. A tretíkrát to robí s vážnosťou: „A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“ (Mk 13,37). Nie je to iba asketické odporúčanie, ale aj výzva žiť ako deti svetla a dňa. Táto výzva je adresovaná nielen jeho učeníkom, ale všetkým mužom a ženám dobrej vôle ako výzva, ktorá nám pripomína, že život nemá iba pozemský rozmer, ale je smerovaný k „posmrtnému životu“. Ľudská bytosť, stvorená na Boží obraz a podobu, obdarená slobodou a zodpovednosťou, schopná milovať, bude musieť podať správu o svojom živote, o tom, ako rozvinula schopnosti či talenty, ktoré dostal od Boha; či sme ich schovávali sebecky len pre seba alebo sme ich použili a oni prinášali ovocie na Božiu slávu a v službe naším bratom a sestrám. Základnou dispozíciou, ktorú musíme žiť, a cnosťou, ktorú musíme uplatňovať, je nádej. Advent je, par excellence, časom nádeje a celá Cirkev je povolaná žiť v nádeji a stať sa znamením nádeje pre tento svet.

Pripravujeme sa na pripomenutie si Vianoc, na začiatok Pánovho príchodu: pripomíname si jeho Vtelenie, Narodenie, jeho prebývanie na našej Zemi. Ježiš nás však nikdy neopustil; zostáva s nami v rôznych spôsoboch až do konca časov. Z tohto dôvodu „sa s Ježišom Kristom vždy rodí a znovu rodí radosť!“ (Pápež František).

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie