Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ NANEBOVSTÚPENIA PÁNA

Evanjelium:

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“ Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. /Mk 16, 15-20/

Podcast:

Zamyslenie:

Keď čítame evanjelia a zamýšľame sa nad Ježišovým životom a poslaním, vnímame, že je ohraničený dvoma udalosťami: Ježišovým narodením a nanebovstúpením. Preto sa nám dnes na Slávnosť Nanebovstúpenia Pána núka povedať, „tu sa to všetko skončilo.“ Ježiš dnes „opúšťa“ našu zem, zanecháva na Olivovej hore apoštolov, ako pozerajú za ním do neba. „Čas Ježiša sa skončil.“ Takto sa vyjadriť, je nesprávne a je  nepochopením nielen jeho posolstva, ale aj celých dejín spásy. Ježiša a jeho posolstvo nemôžeme ohraničiť na dobu, keď žil v Palestíne.

Povedať: „dnes sa všetko skončilo,“ je nesprávne minimálne z dvoch dôvodov. Ježiš vystupuje do neba k Otcovi vo svojej oslávenej ľudskej prirodzenosti a berie so sebou aj našu ľudskosť, aby s Ním vystúpilo k Otcovi celé ľudstvo. Ježiš nenechal apoštolov a tiež i nás opustených ako siroty. Dáva silný prísľub, dáva nám svoje slovo: „ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ /Mt 28, 20/ Ježiš zostáva so svojimi, so svojou Cirkvou, prostredníctvom svojho slova, vo sviatostiach, v našom spoločenstve… Našimi  osobnými i spoločnými dejinami nás sprevádza živá Osoba, On, živý, vzkriesený Pán. Nesmieme stratiť dôveru v tento jeho prísľub. Teda Ježiš neodišiel.

A druhá skutočnosť, na ktorú máme dnes myslieť, sú slová, ktoré povedal pred nanebovstúpením: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ /Mk 16, 15/ Keď hŕstka jeho verných počula tieto slová, v tej chvíli ešte celkom nechápala, čo to znamená. Ježiš ich posiela do Jeruzalema a tam na Turíce dostali „silu zhora,“ Ducha Svätého, a začínajú ohlasovať evanjelium od Jeruzalema až po hranice vtedy známeho sveta.

Ježiš dáva túto úlohu všetkým pokrsteným, aby sa zapojili do ohlasovania evanjelia. „Misijný príkaz“ zaznieva dnes aj nám. S posolstvom evanjelia máme ísť tam, kde je človek. Celé dejiny a celý svet potrebujú, aby sme do nich vstupovali s posolstvom evanjelia. Naši príbuzní, priatelia, kolegovia, ľudia z obce alebo sídliska, ba celý svet sú pre nás misijným poľom. Ak máme niekedy pocit, že to nevieme, alebo je to nad naše sily, spomeňme si na Ježišov prísľub: „ja som s vami po všetky dni…“

Myšlienka súvisiaca s dnešným evanjeliom:

Poslanie Krista Vykupiteľa, zverené Cirkvi, je ešte ďaleko od svojho zavŕšenia. Všeobecný pohľad na ľudstvo … nám ukazuje, že toto poslanie je ešte len v začiatkoch a že sa musíme zasadiť so všetkými silami za službu tomuto poslaniu. /RM, Ján Pavol II./

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie