Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ NANEBOVSTÚPENIA PÁNA

Evanjelium:

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 16-20)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes je nám dané kontemplovať pár žehnajúcich rúk – posledné gesto nášho Pána na zemi (porov. Lk 24, 51). Alebo nejaké stopy na vrchu – posledné viditeľné znamenie Božích krokov na našej zemi. Niekedy je táto hora znázornená aj ako skala a jeho stopy zostávajú vytesané na skale, nie na zemi. Akoby narážal na tú skalu, ktorú spomínal, že čoskoro bude zapečatená vetrom a ohňom na Bielu sobotu.

Naša ikonografia už oddávna používa takéto sugestívne symboly. A tiež tajomný oblak – súbežne tieň a svetlo, ktorý už v Starom zákone sprevádzal toľko teofánií. Pánova tvár by nás jednoducho oslnila a oslepila.

Svätý Lev Veľký nám pomáha ísť v tejto udalosti ešte ďalej: „To, čo bolo na našom Spasiteľovi viditeľné, prešlo do jeho tajomstiev.“ Ktoré tajomstvá? Tie, ktoré zveril svojej Cirkvi.

Gesto požehnania je rozvinuté v liturgii, stopy na zemi ukazujú cestu k sviatostiam. A tie sú cestou, ktorá nás vedie k plnosti nášho definitívneho stretnutia s Bohom.

Apoštoli mali čas zvyknúť si na túto inú výnimočnosť svojho Majstra počas celého obdobia štyridsiatich dní, keď sa Pán – podľa exegétov- „nezjavuje,“ ale – verne podľa doslovného prekladu- „dáva sa vidieť.“

Pri tomto poslednom stretnutí sa údiv obnovuje. Pretože teraz zisťujú, že v budúcnosti nebudú len ohlasovať slovo, ale budú vlievať život a zdravie viditeľným gestom a počuteľným slovom: krstom a ostatnými sviatosťami.
„Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi“ (Mt 28, 18). Všetka moc… Choďte ku všetkým národom… Učiť ich plniť všetky… A bude s nimi – so svojou Cirkvou, s nami – po všetky dni (porov. Mt 28, 19-20). A toto „vždy“ sa ozýva v priestore a čase, pričom nás utvrdzuje v našej nádeji.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie