Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

Evanjelium:

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.“ (Lk 1,39-56)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes slávime slávnosť Nanebovzatia Panny Márie s telom i dušou do neba. „Dnes – hovorí svätý Bernard – je Panna, plná slávy, vzatá do neba a napĺňa nebeské bytosti radosťou.“ A dodá tieto pekné slová: „Aký krásny dar dnes posiela zem do neba! Týmto nádherným gestom priateľstva -takým ako dávanie a prijímanie- sa ľudské a božské, pozemské a nebeské, pokorné a vznešené spájajú v jedno. Práve tam, z najvzácnejších pozemských plodov, pochádzajú tie najlepšie dary a najcennejšie dary. Vzatá do neba bude Panna Mária obdarovávať všetkých ľudí.

Prvým darom, ktorým nás obdarúva, je Slovo, ktoré vedela tak verne uchovávať vo svojom srdci, tým, že ho urobila plodným z veľmi hlbokého a teplého ticha. S týmto Slovom vo svojom vnútornom priestore, zatiaľ čo vo svojom lone splodila Život pre všetkých ľudí, sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do judského mesta, kde vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu – i jej priniesla Slovo.

Máriina prítomnosť prináša Alžbete radosť a tá hovorí: jasá radosťou a Alžbeta hovorí: „Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.

Aký krásny dar nám nebo posiela späť s Máriinou piesňou, stvorenou Božím slovom – s Magnifikátom. V tejto piesni nachádzame znamenia, aby sme sa naučili prepojiť ľudské a božské, pozemské a nebeské, a zároveň dokázali odpovedať tak, ako Ona, na dar, ktorý nám Boh dáva prostredníctvom svojej svätej Matky. Aký je to dar? Stať sa darom od Boha pre svet a darom od ľudstva pre Boha, a to nasledovaním príkladu Márie, ktorá nás predchádza v tomto oslávení, ku ktorému sme pozvaní.

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

Sviatok Nanebovzatia Panny Márie nás nabáda, aby sme si uvedomili základ tejto radostnej nádeje. Áno, stále sme pútnikmi, ale naša matka sa vydala vpred, kde poukazuje na odmenu nášho úsilia. Hovorí nám, že to dokážeme. A ak budeme verní, dôjdeme domov.“ (sv. Josemaría Escrivá)

V tento slávnostný deň Nanebovzatia Panny Márie vzhliadnime k Márii: Ona nám otvára nádej, budúcnosť plnú radosti a učí nás, ako ju dosiahnuť: prijatím vo viere: prijatím jej Syna s vierou; tým, že nikdy nestratíme priateľstvo s ním, ale necháme sa osvietiť a viesť jeho slovom.“ (pápež Benedikt XVI.)

Preblahoslavená Panna Mária po skončení svojho pozemského života bola vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy, kde už má účasť na sláve zmŕtvychvstania svojho Syna, a tak anticipuje vzkriesenie všetkých údov jeho tela.“ (KKC 974)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie