Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA APOŠTOLOV

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA APOŠTOLOV

Evanjelium:

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ (Mt 16,13-19)

Zamyslenie:

Dnes slávime slávnosť svätého Petra a svätého Pavla, apoštolov, ktorí boli základom pre prvotnú Cirkev. Apoštoli a svedkovia Pána zažili prvé chvíle rozširovania Cirkvi a svojou krvou spečatili vernosť Ježišovi. Modlíme sa, aby sme aj my, kresťania 21. storočia, boli a vedeli byť spoľahlivými svedkami Božej lásky uprostred ľudstva tak, ako boli títo dvaja apoštoli spolu s mnohými ďalšími.

V jednom zo svojich prvých príhovorov ku kardinálom povedal pápež František, že musíme „kráčať, budovať a vyznávať“. To znamená, že musíme kráčať vpred na našej ceste života, budovať našu Cirkev a vyznávať Pána. Pápež však varoval: „… môžeme kráčať, koľko chceme, môžeme budovať veľa vecí, ale ak nevyznávame Ježiša Krista, nič nám to nepomôže. Staneme sa súcitnou mimovládnou organizáciou, ale nie Cirkvou, Kristovou nevestou.

V evanjeliu sme počuli, že Ježiš žiada od Petra, galilejského rybára, aby vyjadril svoju vieru. Vtedy Peter neváha povedať „Ty si Kristus, syn živého Boha.“ Hneď nato Ježiš ustanovuje jeho primát, keď mu hovorí, že on bude pevnou skalou, na ktorej sa bude budovať Cirkev, a to po všetky veky. Taktiež mu dáva moc „kľúčov“ od kráľovstva, teda najvyššiu autoritu v Cirkvi.

Hoci Petrovi a jeho nástupcom pomáha sila Ducha Svätého, stále potrebujú naše modlitby, pretože ich poslanie má veľký význam pre život Cirkvi: musia byť pevným základom pre všetkých kresťanov v priebehu vekov. Preto sa denne modlíme za Svätého Otca, za jeho osobu a za jeho úmysly.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie