Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOST ZJAVENIA PÁNA

Evanjelium:
„Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od
východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe
a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal
všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu
povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ‚A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie
si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj
ľud, Izrael.‘“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im
zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa.
Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“ Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa,
hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako
zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli
na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď
vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.“
(Mt 2,1-12)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes nás povzbudzuje prorok Izaiáš: „Vstaň, zažiar, Jeruzalem, lebo prichádza tvoje svetlo
a Pánova veleba vzišla nad tebou.“ (Iz 60,1) Svetlo, ktoré prorok uvidel, je hviezda, ktorú vidia traja
mudrci na východe, podobne ako mnohí iní ľudia. Mudrci objavujú jej význam. Ostatní ho považujú za
niečo obdivuhodné, no netýka sa ich to. A tak nereagujú. Traja mudrci si uvedomujú skutočnosť, že
Boh im spolu s hviezdou posiela dôležité posolstvo, pre ktoré sa oplatí opustiť pohodlie a bezpečie a
podstúpiť riziko neistej cesty: nádej, že nájdu Kráľa, ich vedie k nasledovaniu hviezdy, o ktorej hovorili
proroci a na ktorú izraelský ľud čakal celé stáročia.
Prichádzajú do Jeruzalema, hlavného mesta Židov. Sú si istí, že tam sa im zjaví, kde sa
narodil Kráľ. Skutočne im to bude oznámené: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok …“
Správa o príchode mudrcov a ich pátraní sa vo veľmi krátkom čase rozšíri po celom
Jeruzaleme: Ježiš Kristus križuje životné cesty mnohých ľudí, ktorí oňho nemajú záujem, a tak sa v
tom čase Jeruzalem stal malým mestom a prítomnosť mudrcov s ich sprievodom si museli všimnúť
všetci jeho obyvatelia: „Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním.“, hovorí
evanjelium.
Stačila by malá námaha a ich život by sa zmenil; našli by Kráľa radosti a pokoja. Vyžaduje si
to ochotu hľadať Ho, pohybovať sa, pýtať sa bez straty srdca – ako traja mudrci – opustiť svoje
pohodlie, svoju rutinu. Vyžaduje si to úsilie oceniť nesmiernu hodnotu nájdenia Krista.
Ak ho nenájdeme, nenašli sme v živote nič, pretože len On je Spasiteľ: nájsť Ježiša znamená
nájsť Cestu, ktorá nás vedie k poznaniu Pravdy, ktorá nám dáva Život. A bez Neho nemá nič cenu.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie