Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ ZVESTOVANIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZVESTOVANIA PÁNA

Otec posiela Syna, vteleného Duchom Svätým. Prečo? Lebo On je Boh s nami – Emanuel.

Evanjelium:

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.“Lk 1, 26-38

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes po prvýkrát počujeme ďalšie z mien Božej Matky – Ona je tá, ktorá má plnosť milosti a darov – Ona je skutočne „plná milosti“.

Mladá a osamelá Mária má odpovedať spôsobom, ktorý zmení celé dejiny ľudstva. Svätý Bernard v modlitbe prosil: „Cena našej spásy sa ponúka tebe. Budeš ihneď oslobodený, ak budeš súhlasiť. Vo večnom Božom Slove sme všetci vznikli a hľa, zomierame. V mojej krátkej odpovedi mám byť pretvorený, aby som sa vrátilk životu.

Boh čaká na moju aktuálnu a pohotovú odpoveď, ktorá bude podobná odpovedi Márie, tej, ktorá bola a je plná milosti. A tou odpoveďou má byť – „Fiat!“ – „Staň sa! Amen.

 Od tohto dňa je Mária spojená natrvalo s dielom svojho Syna – práve dnešným dňom začína je sprostredkovateľská úloha v dejinách spásy. Od tohto dňa je Matkou tých, ktorí sú všetci jedno v Ježišovi Kristovi (Gal 3,28).

Emeritný pápež Benedikt XVI. Sa raz prihovoril mladým ľuďom týmito slovami: „Prebuďte v sebe odvahu robiť definitívne rozhodnutia: len tie nám skutočne umožňujú rásť, napredovať a dosiahnuť v živote niečo veľké. Sú to jediné rozhodnutia, ktoré neničia našu slobodu, ale ponúkajú nám správny smer. Risknúť tento skok, takpovediac, smerom k definitívnemu, a tak naplno prijať život. A Mária je pred nami ako skutočný vzor a príklad!

I svätý Jozef je tiež zahrnutý do Božích plánov – má prijať za manželku Máriu i s jej dieťaťom, ktorému má On dať meno. A On koná, v súlade s Božou vôľou, i vlastným presvedčením. Je nám príkladom.

Slávnosť ZvestovaniaPána nám približuje Najsvätejšiu Trojicu: Otec posiela Syna, vteleného Duchom Svätým. Prečo? Lebo On je Boh s nami – Emanuel.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie