Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 12. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.”Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie.Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: ‚Choď!‘ – ide; inému: ‚Poď sem!‘ – tak príde; a svojmu sluhovi: ‚Urob toto!‘ – on to urobí.“Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve, a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“ A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď a nech sa ti stane, ako si uveril.“ A v tú hodinu jeho sluha ozdravel. Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testiná leží v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ho. Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.“ (Mt 8,5-17)

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nám ukazuje celé spektrum čností rímskeho stotníka: nájdeme tu súcit a lásku k svojmu sluhovi, prejavenú v záujme o jeho zdravie, ďalej aj vieru v moc Ježiša, dôveru a pokoru. Tam veľmi mu záleží na uzdravení sluhu, že on – veliteľ okupačnej moci – sa poníži pred Ježišom a žiada o pomoc. „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí“ (Mt 8, 6). Ježiš vidiac jeho úprimnosť hovorí: „Prídem a uzdravím ho.“ Po týchto slovách stotník vyjadruje svoju vieru a dôveru v Ježiša. Zároveň sa nepovažuje za hodného, aby Ježiš vošiel do jeho domu. Ježiš je udivený a hovorí:  Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli.

Prosba stotníka sa stane akýmsi vzorom prosebnej modlitby nás kresťanov. Môžeme si položiť otázku: Keď Boha o niečo prosíme, robíme to tak ako stotník? Jeho modlitba je nesebecká, je plná lásky, dôvery a pokory. Svätý Peter Chryzológ hovorí: “Láska sa nepýta, či je niečo možné alebo nie. Nerozlišuje a ani neuvažuje; láska nerozumie dôvodom. Láska nie je rezignáciou pred nemožnosťou, ani sa nedá zastrašiť pred ťažkosťami”. Je taká aj moja modlitba?

„Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie.“ Z týchto slov priam sála stotníkova pokora a hlboká viera. Ak je aj naša pokora a viera taká ako stotníka, aj my budeme počuť slová: „Choď a nech sa ti stane, ako si uveril.“

Aplikácia:

  • Zaujímam sa aj ja o dobro niekoho tak, ako sa zaujímal stotník o uzdravenie svojho sluhu?
  • Poprosím Pannu Máriu, učiteľku viery, modlitby, nádeje a lásky, aby ma naučila modliť sa a mohol som dostať to, čo je pre mňa to najlepšie.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie