Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 13. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Podcast:

Evanjelium:

K Ježišovi prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?“ Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť. Nik predsa neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata sa z odevu vytrhne a diera bude ešte väčšia. Ani nové víno nevlievajú do starých mechov, lebo mechy sa roztrhnú a aj víno vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno vlievajú do nových mechov, a tak sa oboje zachová.“ (Mt 9,14-17)

Zamyslenie:

Dnes sledujeme ako Ježišovým pôsobením nastáva nová doba a ako s mocou ohlasuje nové učenie. A pritom si uvedomujeme, že tak ako to býva pri zavádzaní nových vecí, aj Ježišovo učenie sa stretáva s odporom prevládajúcich obyčajov a prostredia. Na stránkach predchádzajúcich dnešnému textu sa píše o tom, ako Ježiš odpustil hriechy ochrnutému človekovi a potom ho uzdravil, zatiaľ čo zákonníci boli pobúrení Ježišovým konaním; alebo čítame o tom, ako Ježiš povedal mýtnikovi Matúšovi, aby ho nasledoval a potom jedol s ním a ďalšími verejnými hriešnikmi, zatiaľ čo farizeji boli pohoršením celí bez seba; a v dnešnom evanjeliovom úryvku sa opisuje ako Jánovi učeníci prichádzajú k Ježišovi, lebo nechápu, prečo sa on a jeho učeníci nepostia.

Ježiš, ktorý nikoho nenecháva bez odpovede, im hovorí: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť“ (Mt 9,15). Pôst bol, a stále je, formou pokánia, ktorá „nás pripravuje na liturgické sviatky, a prispieva k tomu, že získavame nadvládu nad svojimi pudmi a slobodu srdca“ (Katechizmus Katolíckej Cirkvi 2043) a vyprosuje nám Božie milosrdenstvo. Keď však bol Ježiš so svojimi učeníkmi, Božie nekonečné milosrdenstvo a láska boli uprostred nich v osobe Ježiša Krista, vteleného Božieho Slova. Ako by sa vtedy mohli postiť? Bol možný iba jeden postoj: radosť z prítomnosti Boha, ktorý sa stal človekom. Ako by sa mohli postiť, keď im Ježiš zjavil nový spôsob vzťahu s Bohom, nového ducha odstraňujúceho všetky tie staré spôsoby a zvyky?

Dnes je Ježiš tu, ako to prisľúbil pred svojim vystúpením do neba: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28,20), ale súčasne je aj pri svojom Otcovi, a preto voláme: Príď, Pane Ježišu! Žijeme v dobe očakávania. Preto je vhodné, aby sme sa každý deň obnovovali v Ježišovom novom duchu a tak sa zbavovali našich starých spôsobov a zdržovali sa toho, čo by nám mohlo brániť v napredovaní k plnému spoznaniu Ježiša, k svätosti. „Dobrý je náš plač – náš pôst – ak máme vášnivú túžbu vidieť ho“ (sv. Augustín).

Modlíme sa, aby nám Panna Mária vyprosila milosť, ktorú potrebujeme k tomu, aby sme mohli žiť v radosti z poznania, že sme jej milované deti.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • „Pôst je prilbou ľudského života a ovláda celú loď nášho tela.“ (Sv. Peter Chryzológ)
  • „Nové víno do nových mechov. Preto nás Cirkev žiada, každého z nás, aby sme urobili niekoľko zmien. Žiada nás, aby sme zanechali pomíňajúce sa štruktúry; tie nie sú nevyhnutné! A zaobstarajme si nové mechy, tie evanjeliové.“ (pápež František)
  • Laici plnia svoje prorocké poslanie aj evanjelizáciou, „čiže hlásaním Krista svedectvom života, ako aj slovom“. U laikov „táto evanjelizácia… nadobúda špecifický ráz a osobitnú účinnosť preto, že sa vykonáva v bežných životných podmienkach“. (Katechizmus Katolíckej Cirkvi 905)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie