Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 16. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Čítanie:

Mojžiš prišiel a rozpovedal ľudu všetky Pánove slová a ustanovenia. A všetok ľud odpovedal jedným hlasom: „Všetko, čo Pán povedal, splníme.“ A Mojžiš všetky Pánove slová napísal. Ráno vstal a na úpätí vrchu postavil oltár a dvanásť kameňov pre dvanásť kmeňov Izraela. Potom poslal izraelských mládencov a oni priniesli zápalné obety a zabili teľatá na pokojnú obetu Pánovi. Mojžiš vzal polovicu krvi a nalial ju do obetných misiek. Druhú polovicu vykropil na oltár. Potom vzal knihu zmluvy a čítal ju nahlas ľudu; a oni vraveli: „Splníme všetko, čo Pán povedal, a budeme poslúchať.“ Mojžiš vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal: „Toto je krv zmluvy, ktorú s vami uzavrel Pán podľa všetkých týchto slov.“ (Ex 24, 3-8)

Zamyslenie:

Zmluvy – kontrakty sa vždy odbavovali s určitými obradmi. V našich časoch bolo zvykom, že si nakoniec obe strany pleskli do rúk a potom to šli zapiť. I Mojžiš chcel ľudu vštepiť, že sa jedná o zmluvu medzi Bohom a nimi a chcel ju slávnostne potvrdiť. Na úpätí vrchu dal postaviť oltár ako symbol Boha jednej zmluvnej stránky a dvanásť kamenných stĺpikov, podľa 12 kmeňov ako symbol druhej stránky. Potom rozkázal priniesť zápalnú obetu mladých býkov. Krv zachytil do mís a polovicu vylial na oltár a druhou polovicou pokropil 12 kameňov a ľud, keď im najprv prečítal hlavné príkazy Božie. Pri kropení ľudu povedal: Toto je krv zmluvy, ktorú PÁN uzavrel s vami na základe týchto slov. A všetok ľud so súhlasom odpovedal: Uskutočníme to a budeme poslúchať.

Zmluva bola teda uzavretá slávnostnou prísahou vernosti Bohu. Krv obetných zvierat vyliata najprv na oltár a potom na ľud znamená, že medzi Bohom a týmto ľudom sa uzaviera taký zväzok, ako je zväzok krvi medzi príbuznými. Táto zmluva spája nielen celý národ s Bohom, ale i jednotlivé kmene medzi sebou. Celé dejiny izraelského národa vyrastajú z tejto zmluvy.

Pri ustanovení sviatosti oltárnej, pri poslednej večeri, Ježiš vysvetlil zmysel svojej nastávajúcej smrti, keď pripomenul tieto udalosti Starého zákona. „Toto je krv nového zákona, novej zmluvy, ktorá bude vyliata za mnohých na odpustenie hriechov. Táto zmluva sa vytvára medzi Bohom a novým vyvoleným národom, nie podľa krvnej príbuznosti alebo podľa zrodenia z vody a Ducha Svätého – totiž vierou a krstom. Mnohí svätí vlastnou krvou napísali svoje zasvätenie Bohu. To je symbol – my svoje sľuby máme podpísať svojím životom.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie