Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 22. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

V istú sobotu išiel Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami a jedli. Tu niektorí farizeji povedali: „Prečo robíte, čo v sobotu neslobodno?“ Ježiš im odpovedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“ I povedal im: „Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“ (Lk 6,1–5)

Zamyslenie:

Dnes Ježiš v odpovedi na obvinenie farizejov vysvetľuje správny význam soboty a cituje príklad zo Starého zákona (porov. Dt 23,26): „Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid […]? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“ (Lk 6, 3-4).

Dávidovo správanie anticipuje náuku, ktorú Kristus učí v tejto pasáži. Boh už v Starom zákone ustanovil poriadok v zákonoch tak, aby tie, ktoré sú nižšej triedy, podliehali tým hlavným.

Vo svetle toho všetkého možno pochopiť, že obradný predpis (ako napríklad ten, ktorý komentujeme) ustupuje prikázaniu prirodzeného zákona. Rovnako tak predpis sabatu (soboty) nie je nad základné potreby obživy.

V tomto úryvku Kristus učí, aký bol zmysel božského ustanovenia soboty: Boh ju ustanovil v prospech človeka, aby si mohol odpočinúť a s pokojom a radosťou sa venovať uctievaniu Boha. No výklad farizejov tento deň premenil na deň úzkosti a starostí kvôli mnohým príkazom a zákazom.

Sobota bola ustanovená nielen na odpočinok človeka, ale aj na oslavu Boha: to je skutočný a pravý význam výrazu „Sobota bola ustanovená pre človeka…“. (Mk 2, 27).

Okrem toho tým, že sa vyhlasuje za „Pána soboty“ (porov. Lk 6, 5), otvorene prejavuje, že je tým istým Bohom, ktorý dal toto nariadenie izraelskému ľudu, čím potvrdzuje svoje božstvo a svoju univerzálnu moc. Z tohto dôvodu možno ustanoviť aj iné zákony, tak ako to urobil Jahve v Starom zákone. Ježiša teda môžeme nazvať „Pánom soboty“, pretože je Boh.

Prosme Panenskú Bohorodičku, aby nám pomohla uveriť a pochopiť, že sobota patrí Bohu a že je to spôsob – prispôsobený našej prirodzenosti – ako osláviť a uctiť si Všemohúceho. Ako napísal svätý Ján Pavol II, „odpočinok je «posvätná vec»“ a príležitosť „uvedomiť si, že všetko je Božie dielo“ (porov. Dies Domini 65).

Aplikácia:

  • Neunikol mi zmysel nedele – uctievanie Boha a čas pre odpočinok?
  • Je pre mňa nedeľa radostným dňom, kedy si pripomeniem, čo všetko Boh vykonal?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie