Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 28. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi. Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí. Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti, nestarajte sa, ako a čím sa budete brániť alebo čo budete hovoriť, lebo Duch Svätý vás v tú hodinu poučí, čo treba hovoriť.“ (Lk 12, 8-12)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nám Pán Ježiš chce posilniť našu vieru a nádej v neho. Hovorí o tom, že raz budeme stáť pred nebeským zástupom anjelov, aby sa ukázalo, ako sme o ňom svedčili. Každého, kto sa k Ježišovi hlásil počas svojho života tým, že sa riadil jeho evanjeliom, „Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi“ (Lk 12,8). Takéto verejné vyznanie sa uskutočňuje slovami a skutkami: a to počas celého nášho života.

Dôraz, ktorý sa tu kladie na vyznanie Pána pred ľuďmi, sa dnes javí ešte naliehavejší, keďže ešte stále existujú ľudia, ktorí nechcú počuť Boží hlas a ani žiť podľa jeho evanjelia. Ak sa však niekto hlási k Pánovi, môže aj iných priviesť k zamysleniu, obráteniu a viere.

Nemáme byť však „vyznávačmi“ ani zo strachu pred trestom ba ani z túžby po odmene, vyhradenej pre veriacich. Naše svedectvo je nevyhnutné a naliehavé pre život na tomto svete a sám Boh ho od nás vyžaduje, ako povedal svätý Ján Zlatoústy: „Boh sa neuspokojuje, keď prežívame vieru iba vnútorne, v skrytosti; žiada vonkajšie a verejné vyznanie, ktoré nás má povzbudiť k väčšej dôvere a láske“.

Pánov Duch, ktorý pôsobí v našom srdci a chráni nás, nám dáva aj silu a dôveru k vyznaniu Pána.  To, čo nám raz povie Ježiš pred zástupom anjelov bude pre nás rozhodujúce: ak nás Pán vyzná pred Božími anjelmi, bude to znamenať, že ho uvidíme z tváre do tváre, budeme zaplavený jeho svetlom a žiť s ním naveky. Ak tak Pán neurobí, tak nás bude čakať iba utrpenie, pozbavenie jeho svetla a strata života. Prosme preto o milosť vyhnúť sa akémukoľvek zapretiu Pána: či už zo strachu pred výsmechom či diskrimináciou, alebo z dôvodov herézy, vlažnej viery; alebo len preto, aby sme sa za každú cenu vyhli mučeníctvu. Buďme silní; Duch Svätý je s nami! A „S Duchom Svätým uprostred ľudu vždy stojí aj Mária. Ona zhromažďovala učeníkov, aby ho vzývali (porov. Sk 1, 14), a tak umožnila misijnú explóziu, ku ktorej došlo na Turíce.“ (pápež František, Evangelii Gaudium 284).

Aplikácia:

  • Vie moje okolie vypozorovať z mojich slov a správania, že som veriaci, že patrím Kristovi?
  • Ako je to s mojou dôverou v skúškach? Dnes poprosím Ducha Svätého o posilnenie dôvery a o dar sily.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie