Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 3. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Keď sa zvečerilo, povedal Ježiš svojim učeníkom: „Prejdime na druhý breh.“ I opustili zástup a vzali ho so sebou, tak ako bol, na lodi. Boli s ním aj iné lode. Tu sa strhla veľká víchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď už napĺňala. On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: „Mlč, utíš sa!“ Vietor prestal a nastalo veľké ticho. A im povedal: „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: „Čo myslíš, kto je to, že ho i vietor i more poslúchajú?“. (Mk 4,35–41)

Zamyslenie:

Dnes vidíme, ako náš Pán karhá svojich učeníkov za nedostatok viery: „Ešte stále nemáte vieru?“ (Mk 4,40). Videli ukážky Jeho božskej moci, ktoré nepochybne dokázali, že Ježiš Kristus bol Božím vyslancom. Napriek tomu mu niektorí z jeho najbližších nasledovníkov neverili. Neuvedomovali si, že by sa nemali ničoho báť, pretože Pán bol s nimi. Ježiš vo svojom pokarhaní preukazuje priamu súvislosť medzi vierou a odvahou. Jeho posolstvo je jasné. Ak mi veríte, budete mať aj odvahu. Ak nemáte odvahu, je to preto, že mi neveríte.

Pri inej
príležitosti, keď apoštoli pochybovali, bolo vysvetlené, že neverili, pretože
neprijali Ducha Svätého. Náš Pán potreboval hojnosť trpezlivosti, aby naučil
apoštolov to, čo oni následne naučia nás, aby sme aj my mohli odvážne vydávať
svedectvo o Ježišovi, Božom Synovi. Ak my, ktorí sme jeho učeníkmi
v súčasnosti, hovoríme, že máme vieru, ale keď by sme o ňom mali hovoriť ostatným,
ustúpime strachu, tak je vhodné, aby sme zdieľali pokarhanie, ktoré Ježiš dal
svojim ustráchaným učeníkom po tom, čo utíšil búrku v Galilei.

Dostali sme Ducha Svätého, ktorý nám, ak sa vždy snažíme poslúchať vôľu Otca, umožňuje vidieť bez pochýb a strachu, že náš Pán nás s istotou vedie na našej ceste viery. Pretože máme Ducha Svätého, nemáme dôvod sa báť. Ježiš je jediný Pán vesmíru, pretože „ho i vietor i more poslúchajú“ (Mk 4, 41), ako si navzájom hovorili vydesení učeníci.

Takže, keď sa
bojíš, polož si otázku: prečo som taký zbabelý? Sú moje vlastné obavy skutočné
alebo potrebné pre mňa, že sa ich držím, hoci mi spôsobujú pochybovanie o
nekonečnej Láske môjho Pána ku mne? Množstvo mučeníkov, vedelo odpovedať na
túto otázku nielen svojimi slovami v časoch pokoja, ale aj v časoch
nebezpečenstva, dokonca za cenu vlastného života. S pomocou Božej milosti, aj
napriek vedomiu nebezpečenstva, mnoho našich bratov a sestier robia odvážne
kroky, ktoré spôsobujú exponenciálny rast ich viery a nádeje v nášho Pána. A
keď to dokážu oni, prečo nie aj my? Ak sa budeme držať bokom, nebude to tým, že
hlboko v našich dušiach nemáme rovnakú vášnivú túžbu milovať svojho Pána celou
svojou mysľou, srdcom a dušou?

Môžeme byť odvážnejší, keď budeme mať na
pamäti jeden z najväčších príkladov odvahy a viery – Najsvätejšiu Pannu Máriu,
Pomocnicu kresťanov, Kráľovnú vierozvestcov – ktorá si aj pod krížom udržala
svetlo viery. Viera, ktorá oslnila svet v Deň Zmŕtvychvstania!

Aplikácia:

Som dostatočne zakorenený vo viere, že mi je zdrojom odvahy v mojom živote?

Prečítam si jedenástu kapitolu z listu Hebrejom.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie