Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 33. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:
„K Ježišovi prišli niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa ho: „Učiteľ,
Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má
vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel
bezdetný. Vzal si ju druhý, potom aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti a pomreli.
Napokon zomrela aj žena. Nuž ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali
siedmi za manželku.“ Ježiš im povedal: „Synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní
za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu,
lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil
aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva ‚Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba‘. A on
nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.“ Tu niektorí zákonníci povedali: „Učiteľ,
dobre si to povedal.“ A už sa ho neodvážili na nič vypytovať.“
(Lk 20,27-40)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes sa Božie slovo zaoberá nevyriešenou otázkou vzkriesenia z mŕtvych. Je zvláštne, že
podobne ako saduceji, i my si stále kladieme zbytočné a nezmyselné otázky.
Podstatu posmrtného života sa snažíme vysvetliť svetskými kritériami, pričom v budúcom
svete je všetko inak: „Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia,
ani nevydávajú.“ Vychádzanie z nesprávnych kritérií vedie k nesprávnym záverom. Ak by sme sa
milovali viac a lepšie, neprekvapilo by nás, že v nebi neexistuje ten výlučný druh lásky, aký máme tu
dole, ktorý je pre nás inak normálny vzhľadom na našu obmedzenú inteligenciu, ale ktorý nám veľmi
sťažuje vymaniť sa z obmedzenosti nášho chápania lásky.
V nebi sa budeme všetci milovať čistým srdcom, bez akýchkoľvek pocitov závisti, či nedôvery,
a to nielen manžel a manželka, synovia a dcéry, ale všetci, bez výnimky. Bez jazykového,
geografického, rasového, či kultúrneho rozlišovania, pretože „Pravá láska dosahuje veľkú silu.“ (sv.
Paulín z Noly).
Tieto slová Písma vychádzajúce z Ježišových úst sú pre nás veľmi vhodné. Skutočne sú,
pretože by sa nám mohlo stať, že vo víre každodenných povinností, ktoré nám nedovoľujú mať čas na
premýšľanie, a pod vplyvom kultúry, ktorá popiera večný život, by sme mali pochybnosti, pokiaľ ide o
vzkriesenie mŕtvych. Áno, je veľmi vhodné, že ten istý Pán nám hovorí, že bude existovať budúcnosť,
ktorá presahuje zánik nášho tela a tohto pominuteľného sveta: „A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj
Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva ‚Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba‘. A on nie
je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.“
Buďme ako niektorí zo zákonníkov, ktorí povedali: „Učiteľ, dobre si to povedal.“

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie