Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 33. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

K Ježišovi prišli niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, potom aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti a pomreli. Napokon zomrela aj žena. Nuž ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi za manželku.“Ježiš im povedal: „Synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia.A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva ‚Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba‘. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.“Tu niektorí zákonníci povedali: „Učiteľ, dobre si to povedal.“ A už sa ho neodvážili na nič vypytovať.Lk 20, 27-40

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sa Božie slovo zaoberá otázkou vzkriesenia z mŕtvych. Je zvláštne, že tak ako saduceji, aj my sa stále pýtame mnohé zbytočné otázky. Podstatu posmrtného života sa snažíme vysvetliť svetskými kritériami, hoci v budúcom svete je všetko inak: „Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú.“ (Lk 20, 35). Vychádzanie z nesprávnych kritérií vedie k nesprávnym záverom.

Keby sme sa milovali viac a lepšie, neprekvapilo by nás, že v nebi neexistuje ten výlučný druh lásky, aký máme tu dole, ktorý je pre nás inak normálny pre našu obmedzenú inteligenciu, ale ktorý nám veľmi sťažuje vymaniť sa z nášho užšieho kruhu. V nebi sa budeme všetci milovať čistým srdcom, bez akýchkoľvek pocitov závisti či nedôvery, a to nielen manžela a manželku, naše deti, alebo svoju rodinu, ale všetkých, bez výnimky, bez jazykového, etnického, rasového či kultúrneho rozdielu, pretože „pravá láska dosahuje veľkú silu“ (sv. Paulín z Noly).

Tieto slová Písma vychádzajúce z Ježišových úst sú pre nás veľmi poučujúce. Skutočne, pretože by sa nám mohlo stať, že vo víre každodenných povinností, ktoré nám nedovoľujú mať čas na premýšľanie, a pod vplyvom kultúry, ktorá popiera večný život, by sme mali pochybnosti, pokiaľ ide o vzkriesenie mŕtvych. Je úžasné, že Ježiš nám hovorí, o existencii budúcnosti, ktorá presahuje zánik nášho tela a tohto pominuteľného sveta: „A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva “Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba”. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.” (Lk 20, 37-38)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie