Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.‘ Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: ‚Bože, buď milostivý mne hriešnemu.‘ Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ (Lk 18, 9-14)

Zamyslenie:

Ježiš nám dnes predstavuje dvoch mužov, ktorí by sa náhodnému návštevníkovi chrámu mohli javiť takmer identickí. Obaja sú totižto v chráme a prišli sa tam modliť – ako sme to práve počuli: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa“ (Lk 18,10). No zdanie klame. Vo svojom vnútri sü títo dvaja muži radikálne odlišní: jeden z nich, farizej, má kľudné svedomie, zatiaľ čo druhého, mýtnika – čiže výbercu daní, trápia pocity viny a ľútosti.

V dnešnej dobe majú mnohí tendenciu vnímať pocit viny ako psychologickú odchýlku, ako keď si človek sám začne ubližovať. Podobenstvo nám však ukazuje čosi úplne odlišné. Mýtnik, ktorý mal pocit viny, odchádza z chrámu v oveľa lepšom stave. „Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten“ (Lk 18,14),  hovorí Ježiš. Kardinál Ratzinger, neskorší pápež Benedikt XVI, píše vo svojom diele „Svedomie a pravda“ nasledovné: „Pocit viny narúša falošný pokoj svedomia a dal by sa považovať za akýsi varovný hlas svedomia, upozorňujúci na falošný pocit spokojnosti. Pre človeka je rovnako dôležitý ako fyzická bolesť, ktorá upozorňuje na poruchu normálneho fungovania nášho organizmu.“

Ježiš nás týmto podobenstvom nechce priviesť k tomu, aby sme
začali podozrievať farizeja, že nehovorí pravdu, keď o sebe tvrdí, že nie
je ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci a že sa postí
a dáva peniaze na chrám. Ani nám Ježiš nechce povedať, že mýtnik klame sám seba
a ubližuje si, keď sa považuje za hriešnika. To, na čo chce Ježiš poukázať
je, že farizej už nevie, že aj on má vinu. Myslí si, že má čisté svedomie. Avšak
toto ticho svedomia, či strata schopnosti vnímať vinu, ho vnútorne zatvrdí
a uzatvorí pred Bohom a ľuďmi, zatiaľ čo výkrik svedomia, ktorý trápi
mýtnika, ho urobí schopným pravdy a lásky. Boh sa takto dotýka hriešnika. (porov.
Kard. Ratzinger).

Aplikácia:

  • Ako sa vyhýbam tomu, aby moje svedomie nebolo ani škrupulantské, čiže úzkostlivé, ale ani laxné, čiže otupené?
  • Viem si priznať chybu či vinu a ospravedlniť sa? 

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie