Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo
prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene.
Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. Toto som vám hovoril v obrazoch. No
prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi
hovoriť otvorene. V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja
budem prosiť Otca za vás. Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a
uverili ste, že som vyšiel od Boha. Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa
opúšťam svet a idem k Otcovi.“
(Jn 16, 23b-28)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes, nám evanjelium zanecháva krásne uistenia. Ježiš nám zároveň hovorí, že
Boh Otec je jeho pôvodcom a zároveň cieľom. Ježiš je skutočne Boží Syn: Boh Otec
je jeho pôvod a Boh Otec je jeho cieľ.
Pre tých, ktorí tvrdia, že o Bohu vedia všetko, ale spochybňujú Ježišove Božstvo, je
tu bod, ktorý by si mali zapamätať: “Ten, ktorého” Židia nazývajú Bohom, je ten,
ktorý nám poslal Ježiša; je teda Otcom pre tých, ktorí veria. Týmto sa nám jasne
hovorí, že Boha môžu poznať iba tí, ktorí prijmú, že Ježišov Otec je Boh.” Ježišovo
Božstvo nám však pripomína aj ďalšiu dôležitú vec pre náš život: tí, ktorí sú
pokrstení v Krista, sú Božími synmi skrze Ducha Svätého. A to v sebe skrýva pre nás
najkrajšie tajomstvo: toto adoptívne otcovstvo Boha voči nám sa líši od ľudskej
adopcie, nakoľko má skutočný základ v každom z nás, pretože znamená nové
narodenie. V dôsledku toho ten, kto bol prijatý do veľkej Božej rodiny, už pre ňu nie
je cudzincom.
Preto sme si v omšových kolektách na Nanebovstúpenie Pána všetci pripomínali, že
všetky deti musia nasledovať kroky Syna: “Udeľ nám, prosíme, všemohúci Bože, dar
požehnanej radosti a radosti horlivého vzdávania vďaky, lebo nanebovstúpenie
Krista, tvojho Syna, do neba je aj našou poddanosťou a slávou, lebo tam, kde
vystúpila Hlava, dúfa vystúpiť aj telo.” Žiadny kresťan by teda nemal dovoliť, aby
zostal pozadu, lebo to je oveľa dôležitejšie ako účasť na nejakom maratónskom behu,
ktorého cieľová čiara je v nebi, u samého Boha!
Myšlienky k dnešnému evanjeliu

“Božia sláva je človek plne živý, ba čo viac, život človeka je videnie Boha.” (sv.
Irenej z Lyonu)
“Po veľkom objave Ježiša Krista, ktorý vstúpil na pôdu viery, sa často stretávame
aj s tým, že život je temný, ťažký, náročný – je to sejba v slzách -, ale sme si istí, že
nakoniec nám Kristovo svetlo naozaj prinesie veľkú úrodu.” (Benedikt XVI.)
“To, čo nám Otec dáva, keď sa naša modlitba spojí s Ježišovou, je Duch pravdy
(porov. Jn 14, 16 – 17). Tento nový rozmer modlitby a jej okolností sa ukazuje v celej
rozlúčkovej reči. V Duchu Svätom je kresťanská modlitba spoločenstvom lásky s
Otcom, a to nielen prostredníctvom Krista, ale aj v ňom (…)” (Katechizmus
Katolíckej cirkvi, č. 2615)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie