Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

Musíme myslieť na to, v čo dúfa Boh, čo od nás chce.

Evanjelium:

Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „Choďte k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“ Mt 9,35–10,1.5a.6-8

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes vidíme, že jednou z čností, na ktorých máme počas Adventu pracovať, je nádej. Nie pasívnym spôsobom, ako keď niekto čaká na vlak, ale aktívnou nádejou – nádejou, ktorá nás pripraví dať všetko, čo je potrebné, aby sa Ježiš znovu narodil v našich srdciach.

Nemôžeme byť šťastní len z toho, že myslíme na to, v čo akosi dúfame. Musíme myslieť na to, v čo dúfa Boh, čo od nás  chce. Chce, aby sme ho nasledovali, tak ako to urobil s apoštolmi. Boh od nás očakáva, že budeme vydávať svedectvo, každý vo svojej konkrétnej situácii a s vedomím, že „nebeské kráľovstvo je blízko“.

Dnešné evanjelium hovorí o tom, ako Ježiš pred obrovským zástupom pocítil súcit a povedal: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Vždy chcel, aby sa na nás mohol spoľahnúť, chcel, aby sme sa vo všetkých tých našich rozmanitých podmienkach stali skutočnými apoštolmi sveta, v ktorom sa pohybujeme a žijeme. Pokračovanie misie, pre ktorú Boh poslal svojho syna na svet, závisí od nás. V dnešnej dobe nachádzame masu zúfalých a dezorientovaných duší, ktoré túžia po Dobrej zvesti o spáse, ktorú nám priniesol Kristus a ktorej sme poslami. Je to poslanie, ktoré bolo zverené každému z nás. Vedomí si svojich slabostí a nedostatkov, získavame potrebnú podporu v neustálej modlitbe a sme šťastní, že takto môžeme spolupracovať na pláne vykúpenia, ktorý zjavil Kristus.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie