Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU PO ZJAVENÍ PÁNA

Evanjeluim:
Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do
pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš:
„Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci
v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“
Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“
A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý
neduh a každú chorobu medzi ľudom.
Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými
neduhmi a trápením, posadnutých zlými duchmi, námesačníkov a ochrnutých, a on ich uzdravoval.
A šli za ním veľké zástupy z Galiley a Dekapola, z Jeruzalema, Judey a Zajordánska.
(Mt 4,12-17.23-25)

Podcast:

Zamyslenie:
Mohli by sme povedať, že dnes tu máme nový začiatok. „Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké
svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ (Mt 4,16). Týmto citátom z
Izaiáša, evanjelium zameriava našu pozornosť späť na Vianoce a hovorí nám: Začíname odznova,
dostali sme ďalšiu príležitosť. Máme tu novú dobu; dovoľme nebeskému Otcovi pôsobiť v našich
životoch.
Dnes začíname obdobie, ktoré nám Boh opäť dáva pre naše posvätenie, aby sme sa k nemu priblížili
a aby sme naše životy venovali službe iným. Zajtra sa končí vianočné obdobie sviatkom Krstu Pána
a začne sa obdobie cez rok, aby sme – ako hovoríme v kresťanskej liturgii – žili „in extenso“ tajomstvo
Vianoc. Vtelené Slovo v týchto dňoch prišlo k nám a spoľahlivo zasialo jeho milosť do našich sŕdc;
milosť, ktorá nás privádza späť do Nebeského kráľovstva, do kráľovstva nášho Boha, ktoré prišiel
otvoriť Ježiš Kristus pre nás svojím pôsobením a obetou.
Sv. Lev Veľký povedal, že „prozreteľnosť a milosrdenstvo Boha, ktorý už plánoval pomoc svetu
smerujúcemu do záhuby, rozhodli, aby sa spása všetkých národov uskutočnila skrze Krista.“
Toto je ten správny čas. Nemôžeme sa nazdávať, že Boh v minulosti konal viac ako dnes, že vtedy
bolo ľahšie veriť v Ježiša – po telesnej stránke – ako v súčasnosti, keď ho nevidíme. Sviatosti Cirkvi
a modlitby spoločenstva nám zabezpečujú milosť a pokoj a dávajú novú príležitosť mať účasť na
pôsobení Boha vo svete prostredníctvom našej práce, štúdia, priateľov, rodiny, zábavy alebo
každodenným životom s našimi blížnymi. Nech nám to umožní Pán, zdroj všetkých darov a každého
dobra!

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie