Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU PO ZJAVENÍ PÁNA

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO ZJAVENÍ PÁNA

Keď Ježiš nasýtil päťtisíc mužov, hneď prinútil svojich učeníkov, aby nastúpili na loď a išli napred na druhý breh k Betsaide, kým on rozpustí ľud.

Keď ich rozpustil, odišiel na vrch modliť sa. A keď sa zvečerilo, loď bola uprostred mora a on sám na zemi. Videl ich, ako sa namáhajú pri veslovaní, lebo vietor dul proti nim. A nad ránom, kráčajúc po mori blížil sa k nim a chcel ich obísť. Keď ho videli kráčať po mori, mysleli si, že je to mátoha, a vykríkli; všetci ho totiž videli a zľakli sa. Ale on sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ Vstúpil k nim do lode a vietor utíchol. A boli celí ohromení, lebo nepochopili, ako to bolo s chlebmi; ich srdce bolo otupené. Mk 6,45–52

Zamyslenie:

Dnes
vidíme, ako Ježiš, keď prepustil apoštolov a zástup, sám odišiel aby sa modlil.
Celý jeho život bol neustálym dialógom s Otcom, a napriek tomu sa rozhodol ísť
na vrch modliť sa. A čo my? Ako sa modlíme? Zbesilé tempo nášho svetského
života sa často stáva vážnou prekážkou pre náš duchovný život. Zabúdame, že
rovnako dôležité je „sýtiť“ našu dušu, ako aj naše telo. Boh a náš vzťah s Ním
však nestoja vysoko v našich prioritách. Za takýchto okolností je ťažké skutočne
sa modliť. Ani nie je možné udržať si ducha modlitby, ak prosíme o pomoc iba v
čase problémov.

Nájdenie
priestoru a času na modlitbu si vyžaduje v nás túžbu stretnúť Boha s neochvejným
presvedčením, že Ho nikto a nič nemôže nahradiť. Bez tejto túžby komunikovať s
Bohom sa naša modlitba ľahko dostane do monológu, nástroja, ktorý používame len
na to, aby sme sa pokúsili vyriešiť nepríjemné problémy. Tiež sme ľahko
rozptýlení počas modlitby, naše srdcia a mysle sú napádané všelijakými
myšlienkami a pocitmi. Modlenie nie je ako chatovanie, ale je to skôr
jednoduché povznesené stretnutie s láskou. Je to náš trvalý vzťah s Bohom:
tichá komunikácia medzi mnou, chudobným, ktorý všetko potrebuje, a „Ty“,
transcendentným poskytovateľom všetkého. Stála odmena za skutočnú modlitbu
spočíva v našom spoľahlivom poznaní, že náš Stvoriteľ nás miluje.

Modlitba
a kresťanský život sú neoddeliteľné. Origenes, cirkevný otec staroveku, nám
pripomína, že: «Iba ten, kto spája modlitbu so skutkami a skutky s modlitbou,
sa modlí neprestajne. Iba tak môžeme pochopiť, čo znamená neustále sa modliť ».
Musíme sa skutočne bez prestania modliť, aby sme posvätili svoje skutky a
pripojili ich k svojej modlitbe. Neustály dialóg, ktorý nám Ježiš ponúka v
modlitbe, nielenže upokojuje nášho ducha, ale vedie nás tiež k uvedomeniu si,
že modlitba je dychom Božej lásky. Ak nedýchame, zomierame; ak sa nemodlíme,
duchovne zomierame.

Aplikácia:

Je moja modlitba povrchná alebo mi v nej ide o skutočné stretnutie sa s Kristom?

Dnes si vyhradím viac času na stretnutie s Pánom v modlitbe a pozvem Ho do práce, ktorá ma čaká.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie