Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA SOBOTU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Evanjelium:

Keď ráno v prvý deň týždňa vstal Ježiš z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili. Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. Aj oni to išli zvestovať ostatným, ale ani im neuverili. Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Mk 16, 9-15)

Zamyslenie:

Dnes, opierajúc
sa o slová Zmŕtvychvstalého Krista, sme znovu povolaní objaviť evanjelium
ako „dobrú zvesť“. Evanjelium nie je zákon, ktorý nás tyranizuje. Možno aj my
občas podľahneme pokušeniu a myslíme si, že neveriaci to majú ľahšie ako
my: nemusia nič zachovávať a môžu si robiť čo chcú, zatiaľ čo my musíme
dodržiavať Božie prikázania a žiť podľa evanjelia. To je však len veľmi povrchný
pohľad na vec.

K jadru
našej kresťanskej viery patrí aj viera, že evanjelium je dobrá, radostná zvesť,
ktorá prináša oslobodenie a napĺňa srdcia radosťou a nádejou. Ježišovo
učenie je síce náročné, ale ako jediné prináša životu zmysel a nádej.
Zároveň má aj moc dotýkať sa srdca človeka. Pre sv. Teréziu z Lisieux
evanjelium nie je ničím iným ako zjavením Božej nehy a milosrdenstva voči
všetkým jeho deťom, a zároveň aj cestou života, ktorá vedie šťastiu.
Stredobodom kresťanskej viery je s vďačnosťou prijať Božiu láskavosť a dobrotu –
čiže zjavenie jeho milosrdnej lásky – a nechať sa touto láskou premieňať.

Duchovná cesta
svätej Terezky, nazývaná aj “malá cesta”, je autentickou cestou
svätosti, na ktorej je miesto pre všetkých, aj tých, čo sa cítia slabí, nehodní
či hriešni. Svätosť tejto malej cesty spočíva v “dôvere a láske”,
ktoré ju „vynesú“ k Bohu. Píše o tom: „Chcela som vynájsť výťah,
ktorý by ma vyniesol až k Ježišovi, lebo som príliš malá, aby som stúpala
po namáhavom schodisku dokonalosti.“
A keď
ho našla píše: „Výťah, ktorý ma má vyniesť až do neba, je tvoje náručie,
Ježišu!“

Jej cesta
ukazuje, že svätosť nie je výnimočná cesta vyhradená iba niektorým, ale cesta,
z ktorej nik nie je vylúčený. Nik nie je vylúčený z povolania ku
svätosti: ani tí najslabší či najhriešnejší.

Aplikácia:

  • Evanjelium chápe a vníma ako dobrú zvesť iba ten, kto ho aj žije. Presvedčil som sa už o tom?
  • Dnes sa pomodlím za všetkých misionárov a uvedomím si, že aj ja som krstom povolaný, svedčiť o evanjeliu Ježiša Krista.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie