Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU NA SV. ATANÁZA, BISKUPA

Evanjelium:

Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka. Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána. Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán.“ (Mt 10,22-25a)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes oslavuje Cirkev svätého Atanáza, jedného z najvýznamnejších cirkevných otcov. Ako mladý sa zúčastnil na Nicejskom koncile (rok 325), prvom z ekumenických koncilov. Práve tam vzniklo „Vyznanie viery“, ktoré recitujeme pri svätej omši počas sviatkov.

V tom čase alexandrijský presbyter Árius šíril svoje učenie, ktoré predstieralo, že „Logos“ – Kristus – nebol skutočným Bohom, ale, že bol „stvoreným Bohom“, medzičlánkom medzi Bohom a človekom.

Árius sa snažil racionálne objasniť tajomstvo vtelenia Božského dieťaťa. Bol to však samovražedný a márny pokus. Samovražda preto, lebo „rozriešením“ tohto tajomstva nemohol dosiahnuť nič iné, len odrezať prístup človeka k Bohu a urobiť ho pre nás nedosiahnuteľným. Márny preto, lebo božské tajomstvá sa nemajú „odstrániť“, ale treba o nich uvažovať a uvažovaním sa z nich tešiť.

Proti ariánskej heréze vystúpil Atanáz ako „vášnivý teológ vtelenia Logosu“, Božieho Slova, ktoré sa, ako hovorí Prológ štvrtého evanjelia, „…stalo telom a prebývalo medzi nami.“

Nicejský koncil tvrdil, že Syn, Logos, je „tej istej podstaty“ – teda „homoousios“, ako Otec. A teda je úplne Bohom, je úplne božský. Myšlienkyaarianizmu však pretrvávala desaťročia a priniesla bolestné rozdelenia v Cirkvi. I preto musel Atanáz, už ako alexandrijský biskup, päťkrát utiecť zo svojho mesta. Naplnili sa tak na ňom slová, že tak ako prenasledovali Krista, budú aj jeho nasledovníkov. Atanáz strávil vo vyhnanstve až sedemnásť rokov.

Tieto roky však boli pre kresťanskú vieru veľkým prínosom. Atanáz mal možnosť šíriť na Západe učenie z Nicey a tiež ideál mníšstva, ktoré v Egypte založil a viedol opát Anton. Boli to prozreteľnostné roky: Boh vie lepšie!

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie