Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PANNY MÁRIE

Podcast:

Evanjelium:

„Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.“ (Lk 2,41-51)

Zamyslenie:

Dnes slávime pamiatku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Nepoškvrnené Srdce Márie, plné Boha, úplne ochotné ho počúvať a poslúchať. V biblickom jazyku sa srdce vzťahuje na najhlbšiu podstatu človeka, odkiaľ vychádzajú všetky myšlienky, slová a skutky. Čo vyžaruje zo srdca Panny Márie? Viera, poslušnosť, nežnosť, disponovanosť, duch služby, statočnosť, pokora, jednoduchosť, vďačnosť a nespočetný počet čností.

Prečo? Odpoveď nachádzame v Ježišových slovách o „poklade“ – lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Máriiným pokladom je jej Syn, do neho vložila svoje srdce. Máriine myšlienky, slová a skutky majú svoj začiatok a koniec v kontemplácii a nájdení Pána.

Dnešné evanjelium nám ponúka dobrú ukážku. Po rozprávaní o scéne Ježiša strateného a nájdeného v chráme nám hovorí: „A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.“ Svätý Gregor z Nyssy to komentuje: „Boh dovoľuje, aby ho videli tí, ktorí majú čisté srdce.“ Čo si Mária uchováva vo svojom srdci? Všetko od vtelenia až po Ježišovo nanebovstúpenie. I trpké hodiny na Kalvárii. v jej srdci je veľa rozjímavých a hlbokých spomienok. Radosť z návštevy anjela Gabriela, ktorý Márii oznámil Božie plány s ňou, prvý bozk a prvé objatie novonarodeného dieťaťa, prvé kroky jej Syna na zemi, kontemplácia jeho rastu v múdrosti a milosti, jej účasť na svadbe v Káne Galilejskej, Ježišovo učenie počas jeho kázania, spasiteľská bolesť kríža, jej nádej v triumf vzkriesenia.

V jej srdci je všetko, čo je v tom našom?

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

  • Uzol Evinej neposlušnosti bol rozviazaný Máriinou poslušnosťou.“ (sv. Irenej z Lyonu)
  • Úcta k Máriinmu Srdcu je mimoriadne dôležitá, pretože Mária, milujúca svojho Syna pre celé ľudstvo, zasahuje výnimočne ako nástroj, ktorý nás k nemu vedie.“ (sv. Ján Pavol II.)
  • Nájdenie Ježiša v chráme je jediná udalosť, ktorá prerušuje mlčanie evanjelií o rokoch Ježišovho skrytého života. Ježiš tu dáva tušiť tajomstvo svojho úplného zasvätenia poslaniu, ktoré vyplývalo z jeho Božieho synovstva: „Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ . Mária a Jozef „nepochopili“ tieto slová, ale prijali ich s vierou a Mária „zachovávala všetky [tieto] slová vo svojom srdci“ po všetky roky, v ktorých Ježiš zostával skrytý v tichu bežného života.“ (KKC 534)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie