Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU PANNY MÁRIE MATKY CIRKVI

Evanjelium:

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. (Jn 19, 25-34)

Podcast:

Zamyslenie:

V roku 2018 z rozhodnutia pápeža Františka sa začala po prvý krát v pondelok po nedeli Zoslania Ducha Svätého sláviť spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi. Táto úcta je starobylá. Už svätý Augustín (354-430) učil, že Mária je matkou členov Kristovho tela, pretože spolupracovala svojou láskou pri zrode veriacich v Cirkvi. V novšej dobe to bol pápež sv. Pavol VI, ktorý počas Druhého vatikánskeho koncilu 21. novembra 1964 vyhlásil Pannu Máriu za „Matku Cirkvi“. Pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1980 vložil do Litánií loretánskych zvolanie „Matka Cirkvi“. Ako poďakovanie za ochranu pri atentáte dal tento pápež umiestniť na priečelie pápežského domu mozaiku Márie, Matky Cirkvi.

Dnes si teda pripomíname Pannu Máriu, Matku Cirkvi. V tomto zmysle uvažujeme o Máriinom duchovnom materstve v súvislosti s Cirkvou, ktorá sama o sebe je Matkou Božieho ľudu, pretože  ako povedal sv. Cyprián „nik nemôže mať Boha za svojho Otca, ak nemá Cirkev za svoju Matku“.  Mária je Matkou Božieho Syna a zároveň Matkou všetkých tých, ktorí jednak milujú jej Syna, ako aj tých, ktorých „miluje jej Syn“. Ježiš na kríži zveril svoju matku Jánovi, učeníkovi, ktorého miloval a zároveň zveril Jána a v ňom všetkých svojich učeníkov a priateľov, svojej matke: „Hľa, tvoja matka!“ (Jn 19, 26 – 27).

Vypočujme si teraz časť prefácie z dnešnej spomienky, aby sme si hlbšie uvedomili, čo pre nás znamená materstvo Panny Márie: „Pod krížom prevzala odkaz Božej lásky a za svoje deti prijala všetkých ľudí,
ktorých Kristova smrť znovu zrodila pre večný život. S apoštolmi očakávala prisľúbeného Ducha Svätého,
svoje prosby spájala s modlitbami učeníkov a stala sa vzorom modliacej sa Cirkvi. Napokon bola vzatá do nebeskej slávy, s materskou láskou sprevádza putujúcu Cirkev a starostlivo ju chráni na ceste do večnej vlasti, kým nenadíde slávny deň Pánov.“

Aplikácia:

  • Panna Mária sa stará o svoje deti. Preto jej môžeme zveriť celý náš život, ako pápež Pavol VI jej zveril Cirkev.
  • Ako chcem dnes obnoviť svoju úctu a lásku k Panne Márii?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie