Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. CYRILA A METODA

Evanjelium:

„Potom si Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: „Pokoj tomuto domu!“ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: „Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.“ (Lk 10,1-9)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes je sviatok svätého Cyrila a jeho brata, svätého Metoda, patrónov Európy. Boli to misionári, ktorí evanjelizovali veľkú časť Európy. Pripravili liturgické texty v slovanskom jazyku, písané abecedou, ktorá sa neskôr začala nazývať „cyrilika“.

Evanjelium sa spája s týmito dvoma veľkými misionármi, pretože Ježiš – poslaný Otcom a Duchom Svätým – tiež formoval misionárov okolo seba a posielal ich. Poslal dvanásť apoštolov a sedemdesiatdva učeníkov. Tí prví by mohli predstavovať kňazov zasvätených Bohu rehoľnými sľubmi. Kto by však boli ďalší sedemdesiati dvaja učeníci? Práve my všetci, kresťania. Ježiš nás posiela všetkých. Každý z nás je vyslancom, jeho misionárom.

Možno by sme si mali častejšie opakovať, že Ježiš posiela každého z nás (či už patríme k Dvanástim alebo k sedemdesiatim dvom), na konkrétne poslanie, ktorým nás poveril. Aké je naše poslanie a posolstvo, ktoré máme v Ježišovom mene odovzdať? Máme ohlasovať kráľovstvo a zvestovať pokoj: „Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: „Pokoj tomuto domu!“ … V tom dome potom ostaňte, … A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: „Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.

Svätý František z Assisi to vložil do dvoch slov: „Pax et Bonum“ – „Pokoj a dobro“. Kedy sa však môžeme stať misionármi? Keď náš život doma, v práci a všade inde odráža pokoj a spravodlivosť zmiereného srdca. Je to svedectvo, ktoré musíme poskytovať, niekedy slovami, ale vždy naším kresťanským príkladom.

Svätí Cyril a Metod si uvedomovali, že ich povolanie a poslanie nie je ničím iným ako Božím darom. Cyril to vyjadril modlitbou: „Tvoj je dar, ktorým si nás poslal hlásať Kristovo evanjelium a podporovať tie dobré skutky, ktoré sa ti páčia.

Aj podľa vzoru a príkladu patrónov Európy buďme vernými Kristovými misionármi.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie