Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. FAUSTÍNY KOWALSKEJ, PANNY

Evanjelium:

Ježiš povedal: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“ (Lk 11, 1-4)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes je sviatok svätej Faustíny Kowalskej (Poľsko, 1905 – 1938), ktorú Ján Pavol II. kanonizoval v roku 2000. Ježiš Kristus si ju vybral za svoju „sekretárku“ na šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu. „Ostaňte vo mne a ja vo vás“ (Jn 15, 4), povedal nám Ježiš Kristus. Svätá Faustína zostala veľmi pripútaná k nášmu Pánovi a zvlášť spojená s Jeho umučením.

Sestra Faustína, verný obraz Božieho milosrdenstva, veľkodušne obetovala svoj život na odčinenie hriechov ľudstva a za spásu duší. Boh prijal jej ponuku a svätá Faustína v skutočnosti zomrela postihnutá mnohými bolesťami, ktoré trpezlivo a diskrétne znášala celé roky.

Ku koncu svojho života napísala: „Urob so mnou, čo chceš, ó, Ježišu. Len mi daj silu trpieť. Keďže ma tvoja sila podporuje, všetko vydržím. Ó, duše, ako veľmi ich milujem.“

Ježiša nemožno prekročiť vo veľkorysosti: „Ak zostanete vo mne (…), proste o čokoľvek chcete a stane sa vám“ (Jn 15, 7).

Láska svätej Faustíny k Ježišovi bola taká veľká, že svojím utrpením „zviazala Pánovi ruky“: „Raz mi Pán povedal: „Tvoja dôvera a láska brzdia moju spravodlivosť a ja nemôžem uložiť trest, lebo mi v tom brániš.“ Ó, aká veľká je sila duše naplnenej dôverou!“ Dokonca aj celé národy vďačia za svoju existenciu prostredníctvu sestry Faustíny: „Obetovala som všetky svoje utrpenia a modlitby za jednu krajinu. Po Eucharistii mi Ježiš povedal: „Už nemôžem ďalej znášať túto krajinu. Nezväzuj mi ruky, dcéra moja.“ Boh nám dovolil spoznať svoje nekonečné Milosrdenstvo: Ponúka nám ho, ale nechce nás nútiť, aby sme ho prijali. Preto potrebuje hlásateľov svojej Milosrdnej lásky.

Aj dnes Pán hovorí každému z nás, ako to urobil svätej Faustíne: „Potrebujem tvoje utrpenie na záchranu duší. Spojte svoje utrpenie s mojím utrpením a obetujte ich nebeskému Otcovi za hriešnikov.“

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie