Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. IGNÁCA Z LOYOLY

Evanjelium:

Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch.“ Ďalšie podobenstvo im povedal: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“ Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: „Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta.“ (Mt 13,31-35)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nám ponúka dve krátke podobenstvá Pána Ježiša, ktorými chce svojim poslucháčom priblížiť tajomstvo Nebeského kráľovstva. Prvým je podobenstvo o horčičnom zrnku, ktoré „je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch.“ Horčičné semienko nie je v skutočnosti najmenšie zo všetkých semien. Ale bolo to najmenšie semienko, ktoré vtedy používali palestínski roľníci. Prísne vzaté ani nebol z neho vysoký strom. Za priaznivých podmienok mohlo dosiahnuť výšku približne 3 metrov, čo bolo dosť veľké na to, aby poskytlo úkryt vtákom. Tieto slová o semienku, z ktorého sa stal veľký strom, boli zdrojom útechy pre učeníkov ale i prvé kresťanské komunity zvlášť v dobe prenasledovania. Sú však útechou aj pre nás, lebo hovoria o skrytej moci Božieho života v nás.

Podobenstvo o kvase, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí je podobné, ale má trochu iný dôraz. Vo Svätom písme je kvas zvyčajne symbolom toho, čo je zlé a skazené. Ježiš varoval svojich učeníkov pred kvasom farizejov (Mk 8, 15). Podobne aj na Veľkú noc Židia jedia nekvasený chlieb, teda chlieb bez kvasu alebo droždia. V dnešnom podobenstve je však kvas predstavený ako symbol rastu. Malé množstvo kvasu vložené do veľkej dávky cesta prináša ohromujúce výsledky. Kvas je v tu obrazom Cirkvi, ktorej poslaním je byť kvasom v spoločnosti, v ktorej žije. Tak tomu bolo až do teraz, keď práve hodnoty evanjelia formovali kultúru nášho kontinentu. Hoci sa naše kresťanské spoločenstvá nikdy nestotožňujú s prevládajúcimi ideológiami a hodnotami spoločnosti, predsa sa nikdy nesmú oddeliť od svojho okolia. A to platí aj pre nás jednotlivcov. V podobenstve o kvase je silný evanjelizačný prvok: sme poslaní svojou láskou a svedectvom života pretvárať tento svet. Nech nám v tom pomáha aj príhovor sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej – čiže jezuitov.

Aplikácia:

  • Horčičným semienkom sú aj moje krátke, ale úprimné modlitby, – zo srdca. Aj tie prinášajú veľa ovocia. Verím tomu?
  • Heslom jezuitov je: „Všetko na väčšiu Božiu slávu“. Čo tak, keby som aj ja žil podľa tohto hesla? 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie