Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. IRENEJA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI, MUČENÍKA

Podcast:

Evanjelium:

Ježiš povedal: „Neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“ (Jn 17,20-26)

Zamyslenie:

Dnes sa pod patronátom sv. Ireneja z Lyonu pripájame k Ježišovej prosbe za jednotu: „Svätý Otče, prosím… za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe“ (Jn 17,20-21). Jednota je tu prejavom lásky, znakom dobrého zdravia a zárukou stability rodiny.

Jednota nie je „rovnakosť“. Pre nás, kresťanov, je to zrejmé odo dňa Turíc, keď všetci – Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a ostatní nábožní ľudia zo všetkých národov – porozumeli ohlasovaniu evanjelia, každý vo svojom vlastnom jazyku (porov. Sk 2,5-11). Je to jednota vytvorená Božím slovom. Toto Slovo prechádzajúc z generácie na generáciu, sa dostalo až k nám. To je tradícia! Nie je to nehybnosť, ale tradícia rodiny, kresťanská tradícia. Je ako mocná „rieka“, ktorá stále rastie – stáva sa mocnejšou – počas dvadsať jeden storočí kresťanstva. Kristus – vtelené Božie Slovo – je zvrchovaným pôvodcom tejto „záplavy“. Blízko neho, ako verný svedok pravdy, je sv. Irenej z Lyonu (+ 202 po Kr.)

Irenej sa narodil v Smyrne (súčasný Izmir v Turecku). Bol žiakom sv. Polykarpa, ktorý mal zasa za učiteľa sv. Jána Evanjelistu. Mladý Irenej odišiel do Galie, kde sa stal biskupom Lyonu. „Irenej bol – v prvom rade a predovšetkým – mužom viery a duchovným pastierom. Ako dobrý pastier mal dobrý úsudok, bol zbehlý vo vyučovaní viery a mal nadšenie pre misie. Skrátka, Ireneja môžeme charakterizovať ako majstra v boji proti herézam“ (Benedikt XVI.). V jeho dobe – v dobe formovania Cirkvi – sa už objavili prvé herézy, najmä gnosticizmus, ktorý bol  skutočnou hrozbou pre jednotu kresťanstva. Sv. Irenej bojoval proti nemu a robil to v duchu zbožnosti a teologickej reflexie. Je prvým veľkým teológom Cirkvi! Otcov Cirkvi môžeme opísať pomocou troch charakteristík: ako svätých žijúcich v časoch blízkych apoštolskej dobe, ako spisovateľov a ako tých, ktorí sú verní pravde. Sv. Irenej je na začiatku tejto úžasnej Tradície Otcov.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie