Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. JÁNA XXIII.,PÁPEŽA

Evanjelium:

Tu vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som
bol dedičom večného života?“
Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“
On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše,
zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“
Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!“
Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“
Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí
ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď
ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý
cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany
oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa
oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: „Staraj sa oň a ak vynaložíš
viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.“
Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov“
On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty
podobne!“
(Lk 10, 25-37)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes slávime sviatok svätého Jána XXIII., ktorý od svojich 14 rokov patril k
svetskému františkánskemu rádu (SFO). Jeho život bol dlhou cestou, ktorá sa začala v
jednoduchosti jeho roľníckej rodiny: študent seminára, kňaz, biskupský tajomník, duchovný
správca a profesor cirkevných dejín v seminári, diplomat, kardinál, nuncius pápeža Pia XII.
vo Francúzsku, pápež a iniciátor Druhého vatikánskeho koncilu.
Na tejto ceste bol predovšetkým pastierom podľa Božieho srdca, ktorý ovce ovoniava,
podľa slov, ktoré povedal pápež František. Patril k tým, ktorí „neprechádzajú na druhú stranu“
(porov. Lk 10, 31 – 32), ako hovorí dnešné evanjelium, keď vidí človeka zbitého zbojníkmi,
opusteného na kraji cesty a položeného na okraj ľudstva. Ján XXIII. je pastierom tých, ktorí
sa dávajú do služieb tých, čo žijú na periférii, podľa ďalšieho pápežovho výstižného
vyjadrenia.
Dnes Ježiš tvrdo kritizuje ľudí Cirkvi – kňazov, levitov -, ktorí neodbočujú zo svojej
cesty v ústrety nešťastníkom, pretože sú presvedčení, že už si plnia svoju službu v chráme, čo
im už stačí, a o ostatných sa netreba starať.
Na druhej strane Ježiš v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi uvažuje o tom, kto
je v skutočnosti „blížnym” jeho brata. Keď sa totiž priblížime k niekomu, kto je ďaleko, kto je
iný, stávame sa „blížnymi.“
Ježiš chváli tých, ktorí sa vedia priblížiť a priblížiť k druhým. Osoba svätého Jána
XXIII. je pre nás vynikajúcim vzorom. On týchto zabudnutých bratov nevnímal ako
vyvrheľov, ale jednoducho ako bratov. Vždy hovoril: „Priblížme sa jeden k druhému,

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie