Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. JOZEFA FREINADEMETZA

Evanjelium:

Pán si vyvolil aj iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: “Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ,Pokoj tomuto domu!’ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ,Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. ‘” (Lk 10, 1-9)

Podcast:

Zamyslenie:

Misionári verbisti dnes slávia spomienku sv. Jozefa Freinademetza, ktorý bol vyslaný v roku 1879 ako prvý misionár do Číny. Nikdy sa už z Číny do Európy nevrátil. Požehnane a obetavo tam pôsobil a mnohých priviedol ku Kristovi. Keď prišiel do regiónu Južný Šantung v roku 1880 bolo v ňom iba 158 katolíkov. Keď zomieral v roku 1908 bolo tam už 45 000 pokrstených katolíkov a približne taký istý počet katechumenov, čiže tých, čo sa pripravovali na krst. Svedčí to nielen o jeho nasadení, ale aj o Božom požehnaní, ktoré sprevádzalo úsilia misionárov.  

V dnešnom evanjeliu sme počuli, ako si Pán povolal sedemdesiatich dvoch učeníkov a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. Keď bol páter Freinademetz vyslaný do Číny, tiež nešiel sám, ale išli dvaja. Spolu s ním odchádzal aj Johann Baptist Anzer, ktorý sa neskôr stal prvým biskupom verbistom v Číne.

V krátkosti sa môžeme zastaviť pri poznámke evanjelia, že Ježiš poslal učeníkov na miesta, kam sa sám chystal ísť. Mali mu teda akoby pripraviť cestu, či ohlásiť jeho príchod. To je poslaním aj misionárov: pripraviť cestu Pánovi, aby ľudia v neho uverili, prijali ho do svojho srdca a spojili s ním svoje životy.

Krstom sme aj my prijali misijné poslanie – svedčiť svojím životom o Kristovi. Preto dnes, pri spomienke na tohto veľkého misionára môžeme aj my prosiť o milosť, aby sme rástli v spojení s Kristom a tak svedčili o jeho prítomnosti vo svete.

Aplikácia:

„Láska je jediná reč, ktorej rozumejú všetci ľudia“, povedal sv. Jozef Freinademetz. Ako sa mi darí praktizovať reč lásky?

Dnes sa pomodlím za kresťanov v Číne, ktorí trpia prenasledovaním a útlakom. 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie