Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. MARKA KRIŽINA, MELICHARA GRODZIECKEHO A ŠTEFANA PONGRÁCZA, KŇAZOV A MUČENÍKOV

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MARKA KRIŽINA, MELICHARA GRODZIECKEHO A ŠTEFANA PONGRÁCZA, KŇAZOV A MUČENÍKOV

Čítanie:

Bratia, ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v ňom žite – v ňom zakorenení a na ňom postavení, upevnení vo viere, ako ste sa naučili –, a vynikajte vo vzdávaní vďaky! Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi! Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. V ňom ste aj vy naplnení. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale obriezkou Kristovou, vyzlečením hriešneho tela. S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám, a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. (Kol 2, 6-15)

Podcast:

Zamyslenie:

Štýl – štýlová stavba, napr. románsky, gotický, barokový.

Kresťanský štýl života – žiť sa dá všelijako, podľa toho, čo si berieme za cieľ a merítko, čo považujeme za najvyššiu hodnotu. Kresťan vidí cieľ v pripodobnení sa Kristovi. Kristus mu je posledným a najvyšším merítkom.

Kresťanský životný štýl znamená teda žiť v Kristovi a podľa Krista. Pavol to znázorňuje Kolosanom obrazom, že majú byť v Kristovi zakorenení a na Kristovi vybudovaní. Koreň musí byť spojený s pôdou, jednak, aby mohol z pôdy prijímať potravu – vez spojenia s pôdou by vyschol a jednak, aby zaisťoval pevnosť rastline alebo stromu. V lesoch vidíme niekedy vyvrátené smreky s koreňmi, aj so zemou, je to len taký plytký okrúhly koláč. Duby, buky majú hlboké korene, tie vietor nevyvráti.

V Kristovi zakorenení – to znamená, že z neho majú čerpať silu a v ňom majú mať oporu a pevnosť, aby sa nedali vyvrátiť rôznymi mienkami a módami.

Na Kristovi vybudovaní – ako dom je vybudovaný na fundamente. Fundament zaisťuje pevnosť a stálosť. Piesok zem povoľuje, uľahne sa, keď ju pritlačí veľká ťarcha, preto sa kopú fundamenty do hĺbky a robia sa z kameňa alebo z betónu. Bez pevných fundamentov by pôda povoľovala, múry by sa začali pukať, klesať, prípadne celá stavba by sa zrútila. Najlepší fundament je skala z jedného kusa, preto aj Kristus hovorí Petrovi: „Ty si Peter, skala….“ Sila, ktorá z Krista ako koreňa vychádza je viera, ktorá dáva pevnosť a stálosť.

Keď sa nejaký chudák, slaboch, „chlapí“ akoby bol silák, je to smiešne, miesto toho, aby to imponovalo. Tak aj Pavol napomína veriacich ohľadom bludárov, že ich učenie je len mudrovanie a prázdny klam a nemôže upokojiť ani rozum, ani srdce.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie