Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. MARTINA Z TOURS, BISKUPA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MARTINA Z TOURS, BISKUPA

Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desať malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ Keď ich uvidel, povedal: „Choďte, ukážte sa kňazom!“ A ako šli, boli očistení. Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán. Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?“ A jemu povedal: „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila.“

Lk 17, 11-19

Zamyslenie:

Dnešné sv. evanjelium
o desiatich malomocných, ktorých Ježiš očistil, nás pozýva, aby sme sa
vžili do situácie tisícov ľudí žijúcich z rôznych dôvodov na okraji
spoločnosti. Títo vidia v nás kresťanoch svoju jedinú možnosť ako sa
stretnúť s Ježišovou láskou a dobrotou. V dobe, ktorú zachytáva scéna
evanjelia, boli malomocní úplne marginalizovaní. Desať malomocných sa v
skutočnosti stretlo s Ježišom v momente, „ako vchádzal do ktorejsi dediny“
(Lk 17,12). Znamená to, že im nebolo dovolené vstúpiť do dedín, ba ani sa priblížiť
k ľuďom na ceste. Preto píše evanjelista, že „zďaleka zastali a hlasne
kričali.

S istou dávkou
predstavivosti si môžeme v mysli premietnuť situáciu ľudí, ktorí sú
odsunutí na okraj našej spoločnosti. Sú to ľudia ako my: majú tvár, meno a priezvisko
a predsa sa im mnohí vyhýbajú. Medzi nimi nachádzame nezamestnaných,
opustených a osamelých, ľudí bez domova, trpiacich rôznymi závislosťami,
väzňov, prisťahovalcov… Ježiš chce uzdraviť aj ich, priniesť úľavu ich
utrpeniu, vyriešiť ich problémy… Pritom však očakáva našu nesebeckú, slobodnú
a efektívnu spoluprácu … z lásky.

Ježišovo uzdravenie však
potrebujeme aj my. Sme totiž hriešni a potrebujeme odpustenie. Aj my sme
preto v pozícii žobrákov, ktorí úplne závisia od Pána. Sme však aj my schopní
úprimne volať k Pánovi ako to robili malomocní: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa
nad nami!“ (Lk 17,13)? Vieme, ako sa obrátiť na Ježiša s prosbou plnou
úprimnosti a dôvery?

Príkladom nám
môže byť aj malomocný, ktorý potom, čo zistil, že je očistený, vrátil sa
k Ježišovi aby mu poďakoval. Z desiatich to bol vlastne iba jeden,
ktorý potom, čo „spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom
velebil Boha“ (Lk 17,15). Ježiša udivuje nevďačnosť ostatných očistených
a pýta sa: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde?“ (Lk
17:17).

Svätý
Augustín v tejto súvislosti píše o dôležitosti vďačnosti: „Čo lepšie
môžeme nosiť vo svojom srdci, povedať ústami či napísať perom ako slová 
‚Vďaka Bohu!‘? 

Ako ďakujeme
Bohu za dar života, za našu rodinu, za milosť viery, za Eucharistiu, odpustenie
hriechov…? Nestáva sa nám, že zabúdame Pánovi ďakovať za dar Eucharistie, aj
keď sa jej často zúčastňujeme? Eucharistia je bezpochyby najdôležitejším
momentom nášho dňa.

Aplikácia:

  • Za čo som naposledy Pánu Bohu poďakoval? Za čo mu môžem poďakovať dnes?
  • Vážim si skutočnosť, že sa môžem zúčastňovať na sv. omši?

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie