ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MARTINA Z TOURS, BISKUPA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MARTINA Z TOURS, BISKUPA

Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desať malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ Keď ich uvidel, povedal: „Choďte, ukážte sa kňazom!“ A ako šli, boli očistení. Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán. Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?“ A jemu povedal: „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila.“

Lk 17, 11-19

Zamyslenie:

Dnešné sv. evanjelium o desiatich malomocných, ktorých Ježiš očistil, nás pozýva, aby sme sa vžili do situácie tisícov ľudí žijúcich z rôznych dôvodov na okraji spoločnosti. Títo vidia v nás kresťanoch svoju jedinú možnosť ako sa stretnúť s Ježišovou láskou a dobrotou. V dobe, ktorú zachytáva scéna evanjelia, boli malomocní úplne marginalizovaní. Desať malomocných sa v skutočnosti stretlo s Ježišom v momente, „ako vchádzal do ktorejsi dediny“ (Lk 17,12). Znamená to, že im nebolo dovolené vstúpiť do dedín, ba ani sa priblížiť k ľuďom na ceste. Preto píše evanjelista, že „zďaleka zastali a hlasne kričali.

S istou dávkou predstavivosti si môžeme v mysli premietnuť situáciu ľudí, ktorí sú odsunutí na okraj našej spoločnosti. Sú to ľudia ako my: majú tvár, meno a priezvisko a predsa sa im mnohí vyhýbajú. Medzi nimi nachádzame nezamestnaných, opustených a osamelých, ľudí bez domova, trpiacich rôznymi závislosťami, väzňov, prisťahovalcov… Ježiš chce uzdraviť aj ich, priniesť úľavu ich utrpeniu, vyriešiť ich problémy… Pritom však očakáva našu nesebeckú, slobodnú a efektívnu spoluprácu … z lásky.

Ježišovo uzdravenie však potrebujeme aj my. Sme totiž hriešni a potrebujeme odpustenie. Aj my sme preto v pozícii žobrákov, ktorí úplne závisia od Pána. Sme však aj my schopní úprimne volať k Pánovi ako to robili malomocní: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ (Lk 17,13)? Vieme, ako sa obrátiť na Ježiša s prosbou plnou úprimnosti a dôvery?

Príkladom nám môže byť aj malomocný, ktorý potom, čo zistil, že je očistený, vrátil sa k Ježišovi aby mu poďakoval. Z desiatich to bol vlastne iba jeden, ktorý potom, čo „spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha“ (Lk 17,15). Ježiša udivuje nevďačnosť ostatných očistených a pýta sa: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde?“ (Lk 17:17).

Svätý Augustín v tejto súvislosti píše o dôležitosti vďačnosti: „Čo lepšie môžeme nosiť vo svojom srdci, povedať ústami či napísať perom ako slová  ‚Vďaka Bohu!‘? 

Ako ďakujeme Bohu za dar života, za našu rodinu, za milosť viery, za Eucharistiu, odpustenie hriechov…? Nestáva sa nám, že zabúdame Pánovi ďakovať za dar Eucharistie, aj keď sa jej často zúčastňujeme? Eucharistia je bezpochyby najdôležitejším momentom nášho dňa.

Aplikácia:

  • Za čo som naposledy Pánu Bohu poďakoval? Za čo mu môžem poďakovať dnes?
  • Vážim si skutočnosť, že sa môžem zúčastňovať na sv. omši?

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie