Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. MAXIMILIÁNA MÁRIU KOLBEHO, KŇAZA A MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MAXIMILIÁNA MÁRIU KOLBEHO, KŇAZA A MUČENÍKA

Čítanie:

Jozue prehovoril k ľudu: „Teraz sa bojte Pána a slúžte mu verne a úprimne. Odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia v Mezopotámii a v Egypte, a slúžte Pánovi. Ak sa vám nepáči slúžiť Pánovi, tak si dnes vyberte, komu chcete slúžiť: či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia v Mezopotámii, a či bohom Amorejčanov, v ktorých krajine bývate. No ja a môj dom, my budeme slúžiť Pánovi.“

Ľud odpovedal: „Nech je ďaleko od nás, že by sme opustili Pána a slúžili cudzím bohom. Veď Pán je náš Boh. On vyviedol nás a našich otcov z egyptskej krajiny, z domu otroctva. On robil pred našimi očami veľké znamenia a chránil nás celou cestou, po ktorej sme išli, a medzi všetkými národmi, uprostred ktorých sme prechádzali. Pán vypudil všetky národy i Amorejčanov, obyvateľov krajiny, do ktorej sme vošli. Aj my teda budeme slúžiť Pánovi, lebo on je náš Boh.“

Ale Jozue odvetil ľudu: „Nebudete môcť slúžiť Pánovi. Veď on je Boh svätý, Boh žiarlivý. On vám neprepáči zločiny a hriechy. Ak opustíte Pána a budete slúžiť cudzím bohom, on sa odvráti, pokorí vás a zničí, hoci vám predtým preukazoval dobrodenia.“

Ľud však odvetil Jozuovi: „Nie, budeme slúžiť Pánovi.“ Na to Jozue povedal ľudu: „Sami ste svedkami proti sebe, že ste si vyvolili Pána, aby ste mu slúžili.“ Odpovedali mu: „Áno, sme.“ „Potom odstráňte cudzích bohov spomedzi seba,“ povedal, „a nakloňte svoje srdce k Pánovi, Bohu Izraela.“ A ľud Jozuovi odpovedal: „Budeme slúžiť Pánovi, nášmu Bohu. Budeme zachovávať jeho príkazy.“

V ten deň Jozue uzavrel zmluvu s ľudom a dal mu v Sicheme príkazy a ustanovenia a tieto slová zapísal do knihy Božieho zákona. Vzal veľký kameň a postavil ho tam pod dub, ktorý bol pri Pánovej svätyni. Potom povedal všetkému ľudu: „Hľa, tento kameň bude svedčiť proti vám, lebo počul všetky Pánove slová, ktoré hovoril medzi nami, aby ste ich niekedy nemohli poprieť a neklamali Pána, svojho Boha.“ Potom ľud prepustil, každého do jeho dedičného podielu. A Nunov syn Jozue, Pánov služobník, zomrel vo veku stodesať rokov. (Joz 24, 14-29)

Zamyslenie:

Hlava má rozmýšľať a viesť. Mojžiš bol nielen civilnou hlavou židovského národa, ale i náboženskou. Tak i jeho nástupca Jozue. Preto i vo svojom testamente pamätá nielen na vojenské a hospodárske veci, ale predovšetkým na náboženské veci. Bojte sa Pána a slúžte mu úprimne. Hlavným vodcom a pánom vyvoleného ľudu bol vlastne Boh sám.

Mojžiš a Jozue boli len vykonávateľmi Božích nariadení. Aj bývali európski kráľovia mali vo svojom titule: Z milosti Božej, kráľ ten a ten… V titule, na papieri to mali, ale nie vždy si to uvedomovali a riadili sa podľa toho, že i oni sú zodpovední Bohu za svoje skutky a rozhodnutia.

V našich časoch už ani na papieri a v titule nemajú hlavy štátov uvedené, že sú z milosti Božej, ale z vôle ľudu. Jozue pripomína ľudu veľké zázraky, ktoré Boh pre nich urobil od odchodu z Egypta po ceste cez púšť a pri obsadzovaní zasľúbenej zeme. Mali to ešte v čerstvej pamäti, a tak oduševnene pred Jozuom sľubovali, že budú verne slúžiť Bohu a že sa nikdy nepridajú k cudzím bohom.

Ale človek ľahko zabúda aj na svoje sľuby aj na Božie dobrodenia. Vieme z Písma, ako rýchlo Židia v zasľúbenej zemi zabúdali na Boha a On ich musel znovu a znovu rôznymi trestami napomínať. Aj my v úzkosti, nešťastí, čo všeličo Bohu nasľubujeme. A keď sa nám už vodí dobre, ako ľahko na to všetko zabúdame. Na maličkosti možno zabudnúť, zle je však, keď zabudneme na to hlavné.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie