Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. AUGUSTÍNA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Evanjelium:

Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho, ako ste sami! Beda vám, slepí vodcovia! Hovoríte: ‚Kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale kto by prisahal na chrámové zlato, to ho už viaže.‘ Hlupáci a slepci! Čo je viac: zlato, či chrám, ktorý to zlato posväcuje? Alebo: ‚Kto by prisahal na oltár, to nič nie je, ale kto by prisahal na dar, čo je na ňom, to ho už viaže.‘ Slepci! Čože je viac: dar, či oltár, ktorý ten dar posväcuje? Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň i na všetko, čo je na ňom; a kto prisahá na chrám, prisahá naň i na toho, ktorý v ňom býva. A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na toho, čo na ňom sedí.“ (Mt 23, 13.15-22)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes počúvame ako Ježiš kritizuje zákonníkov a farizejov. Celkovo budeme počuť v jeho reči, ktorá dnes začína, sedemkrát tvrdé slová: Beda vám! Tu si však hneď na začiatku musíme povedať, že Ježiš týmito slovami neodsudzuje skupinu či skupiny ľudí, ale skôr všeobecnú mentalitu, ktorá sa môže nachádzať aj v mysliach ľudí, nepatriacich do skupiny zákonníkov a farizejov. Preto sa to týka aj nás kresťanov, a tieto slová nám môžu poslúžiť ako reflexia nad našimi životnými postojmi, ktoré môžu byť na míle vzdialené od ducha evanjelia.

Dnes sme počuli prvé tri beda. Ježiš im najskôr vyčíta, že zatvárajú nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. To sa môže vzťahovať na vieru v neho. Farizeji a zákonníci neuverili v neho, a predsa on je bránou do nebeského kráľovstva. Môže to znamenať aj to, že svojím zložitým a prísnym výkladom toho, čo je a čo nie je dovolené, nesmierne sťažili dodržiavanie Zákona.

Potom im Ježiš pripomína, že sa na jednej strane snažia zabrániť ľuďom, aby sa priblížili k nemu a uverili v neho. No na druhej strane oni sami sa snažia získavať ľudí, a keď niekoho získajú, tak tým, že ho naplnia svojím prekrútením učením o tom, ako správne žiť s Bohom, kde im ide iba o vonkajšok, o skutky, ale nie o a vnútornú čistotu srdca, pokazia vlastne tohto novoobrátenca. V tomto období bola totižto židovská prozelytizácia v gréckom a rímskom svete veľmi aktívna.

Slovami o prísahe na chrámové zlato Ježiš tu útočí na chamtivosť vodcov a ich korupciu kvôli materiálnemu zisku. V mene svätosti im ide vlastne o vlastné obohatenie.

Iste sa tieto slová nepočúvajú ľahko. Je to znak toho, že sme aj my obklopení mentalitou sveta, ktorej ide iba o slávu, bohatstvo a moc a to aj na úkor ostatných. Nech nám na ceste osvojovania si pravého ducha evanjelia pomáha aj dnešný svätec sv. Augustín, ktorý na slová Pána: „Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom“ (Mt 23:11) reagoval vyhlásením: „Čím je človek pokornejší, tým je väčší“.  

Aplikácia:

  • Ide mi v živote viery iba o mňa a moje výhody?
  • V čom sa prejavuje moja snaha o obrátenie a obnovu? Usilujem sa o osobnú zmenu a rast? 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie