Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JÁNA ZLATOÚSTEHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JÁNA ZLATOÚSTEHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Evanjelium:

Keď Ježiš skončil všetky svoje slová ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil, a ten bol na smrť chorý. Keď sa stotník dopočul o Ježišovi, poslal k nemu židovských starších s prosbou, aby prišiel a sluhu mu zachránil. Oni prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: „Zaslúži si, aby si mu to urobil, lebo miluje náš národ; aj synagógu nám postavil.“ Ježiš teda išiel s nimi. A keď už nebol ďaleko od domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom: „Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto som sa ani nepokladal za hodného ísť k tebe. Ale povedz slovo a môj sluha ozdravie! Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: ‚Choď!‘ – ide; inému: ‚Poď sem!‘ – tak príde; a svojmu sluhovi: ‚Urob toto!‘ – on to urobí.“ Keď to Ježiš počul, zadivil sa mu, obrátil sa a zástupom, čo ho sprevádzali, povedal: „Hovorím vám: Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli!“ A keď sa poslovia vrátili domov, sluhu našli zdravého. (Lk 7, 1-10)

Podcast:

Zamyslenie:

Prečo sa apoštoli po Veľkej noci spokojne vrátili k rybárčeniu a prečo sa Matúš nevrátil na colnicu? Myslím, že je to Augustín, ktorý odpovedá, že sú zamestnania, ktoré sa poctivo len ťažko alebo vôbec nedajú vykonávať a to bolo napr. colníctvo, ako sa vtedy praktizovalo. Preto sa Matúš viac na colnicu nevrátil. Kdežto rybárčenie je celkom poctivé remeslo, a tak sa apoštoli vrátili ku svojim sieťam a člnom.

Na vojakov, hlavne na vojakov z povolania, sa možno tiež tak zvláštne dívame, predovšetkým v čase vojny. Aj vojak a zbožnosť je skôr asi výnimkou než pravidlom. Taktiež vojak a útlocitnosť ťažko idú spolu, vojak vo vojne musí vedieť byť tvrdý, bezcitný, bezohľadný.

No stotník z Kafarnaumu je čestnou výnimkou, aj je zbožný, aj je útlocitný. Pomáhal dokonca, on vojak, židom vystavať synagógu. A súcití so svojím nemocným sluhom, akoby to bol jeho syn a stará sa všemožne o jeho uzdravenie. To ľudské bolo teda v ňom nepokrivené a zdravé. Bol tiež veľmi taktný a ohľaduplný, snažil sa ušetriť druhému nepríjemnú situáciu, do ktorej sa mohol kvôli nemu dostať. Židia, hlavne farizeji, boli v styku s pohanmi veľmi opatrní a zdržanliví, radšej sa takému styku vyhýbali, aby sa rituálne nepoškvrnili.

Preto stotník nejde osobne ku Kristovi, ale posiela židovskú delegáciu, ktorá podala o stotníkovi čo najlepší kádrový posudok a doporučovala jeho vybavenie prosby. Ježiš prejavil ochotu vyhovieť prosbe a uberá sa k domu stotníka. Keď sa Ježiš blíži, pošle stotník druhú delegáciu, svojich priateľov. Nie som hoden, aby si sa unúval až do môjho domu. Stačí rozkaz z diaľky. Stotník myslí a cíti vojensky, v predstavách podriadenosti a nadriadenosti. Nadriadení nemusí všade ísť sám a všetko zariaďovať, stačí, keď rozkáže podriadenému. Stotník vidí v Ježišovi nadriadeného, ktorý má moc jednoducho odkomandovať nemoc z tela jeho sluhu a tak ho uzdraviť.

Nenašiel som toľkú vieru ani v Izraeli. Niekedy a v niečom môžu aj neveriaci nás veriacich prevýšiť a zahanbiť. A vernosť a pravdymilovnosť nám káže vidieť dobro aj u nepriateľa, ak je to ozajstné dobro.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie