Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 14. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Podcast:

Evanjelium:

Ježiš zvolal svojich Dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘„ (Mt 10, 1-7)

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nám ukazuje Ježiša, ktorý posiela svojich apoštolov na misiu: „Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im…“ (Mt 10, 5). Dvanásti tvoria „apoštolské – teda misijné kolégium“. Cirkev je na svojej pozemskej púti misijným spoločenstvom, pretože jej pôvod spočíva v napĺňaní poslania Syna a Ducha Svätého, v nasledovaní božských zámerov Boha Otca. Tak ako Peter a ostatní apoštoli na základe ustanovenia nášho Pána tvorili jedno apoštolské kolégium, rímsky pápež, Petrov nástupca, a biskupi, nástupcovia apoštolov, tvoria spoločenstvo, ktoré má povinnosť všade ohlasovať evanjelium. Medzi učeníkmi poslanými na misiu nájdeme takých, ktorí mali výnimočné postavenie, dané Kristom, a väčšiu zodpovednosť, ako napríklad Peter. A nájdeme aj iných, o ktorých toho veľa nevieme; evanjeliá, ktoré sprostredkúvajú Dobrú zvesť, však neboli určené na to, aby uspokojili našu zvedavosť. Z našej strany sa máme modliť za všetkých biskupov, za známych i neznámych a zároveň žiť v spoločenstve s nimi: „Dbajte na to, aby ste všetci nasledovali biskupa, ako Ježiš Kristus nasleduje Otca…“ (sv. Ignác Antiochijský). Ježiš nehľadal kultivovaných ľudí, ale jednoduchých ľudí, ktorí boli k dispozícii, ochotní a schopní nasledovať ho až do konca. To znamená, že ako kresťan musím aj ja cítiť zodpovednosť za účasť na Ježišovom pláne spásy. Tu si môžem aj ja položiť otázku: Držím sa ďalej od zla? Pomáham svojim blížnym?

Keďže ich misia sa práve začínala, Ježiš sa ponáhľa dať im pokyny s určitými obmedzeniami: „Nechoďte na pohanské územie ani nevstupujte do samaritánskeho mesta. Choďte radšej k strateným ovciam z domu Izraela. Keď pôjdete, hlásajte toto: ‘Priblížilo sa nebeské kráľovstvo’„ (Porov. Mt 10, 5-6).

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

  • „Váš krst nech vydrží ako vaše zbrane; vaša viera ako vaša prilba; vaša láska ako vaše kopije; vaša trpezlivosť ako kompletný pancier.“ (Svätý Ignác Antiochijský
  • „Aj my sme poslaní ako poslovia a svedkovia pokoja. Svet nás veľmi potrebuje.“ (František)
  • „Kristovi učeníci sa mu majú pripodobňovať, kým sa v nich nesformuje (…). My sme sa mu pripodobnili, s ním sme zomreli a s ním sme vstali z mŕtvych.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 562)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie