Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 14. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš zvolal svojich Dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘“ (Mt 10, 1-7)

Podcast:

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu vidíme Ježiša, ktorý posiela svojich apoštolov na misiu: ” Ježiš zvolal svojich Dvanástich učeníkov a dal im moc…” (Mt 10, 5). Dvanásti tvoria “apoštolské, teda misijné“ kolégium. Cirkev je na svojej pozemskej púti misijným spoločenstvom, pretože jej pôvod spočíva v napĺňaní poslania Syna a Ducha Svätého, v nasledovaní zámerov Boha Otca. Tak ako Peter a ostatní apoštoli na základe ustanovenia nášho Pána tvorili jedno apoštolské kolégium, rímsky pápež – Petrov nástupca, a biskupi – nástupcovia apoštolov, tvoria spoločenstvo, ktoré má povinnosť všade ohlasovať evanjelium. Medzi učeníkmi poslanými na misiu nájdeme takých, ktorí mali výnimočné postavenie dané Kristom a väčšiu zodpovednosť, ako napríklad Peter; a iných, ako Tadeáš, o ktorých prakticky nič nevieme; Evanjeliá, ktoré sprostredkúvajú radostnú zvesť, však neboli určené na to, aby uspokojili našu zvedavosť. Z našej strany sa máme modliť za všetkých biskupov, za slávnych i za tých menej slávnych, a zároveň žiť v spoločenstve s nimi: “Dbajte na to, aby ste všetci nasledovali biskupa, ako Ježiš Kristus nasleduje Otca…” (sv. Ignác Antiochijský). Ježiš nehľadal kultivovaných ľudí, ale jednoducho ľudí, ktorí boli k dispozícii, ochotní a schopní nasledovať ho až do konca. To znamená, že ako kresťan musím aj ja cítiť zodpovednosť za účasť na Ježišovom pláne spásy. Ale ako som na tom ja? Držím sa ďalej od zla? Pomáham svojim blížnym?Keďže ich misia sa práve začínala, Ježiš sa ponáhľa dať im pokyny s určitými obmedzeniami: ” K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.” (Mt 10, 6-7). Dnes môžeme s istotou potvrdiť, že Boh povoláva nielen nás, ale aj všetkých pohanov a Samaritánov vo svojej ďalšej fáze misijného diela.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

“Váš krst nech vydrží ako vaše zbrane; vaša viera ako vaša prilba; vaša láska ako vaše kopije; vaša trpezlivosť ako kompletný pancier.” (Svätý Ignác Antiochijský)

“Aj my sme poslaní ako poslovia a svedkovia pokoja. Svet nás veľmi potrebuje ako poslov pokoja!” (pápež František) Kristovi učeníci sa mu majú pripodobňovať, kým v nich nebude stvárnený.

„Preto sme pridružení k tajomstvám jeho života, stávame sa mu podobnými, spolu s ním umierame a spolu s ním sme vzkriesení, kým nebudeme spolu s ním kraľovať.“(Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 562)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie