Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 21. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 21. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty! Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví, no vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Prorokom staviate hrobky a spravodlivým zdobíte pomníky a hovoríte: ‚Keby sme boli žili za čias našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov.‘ A tak si sami svedčíte, že ste synmi tých, čo zabíjali prorokov. Vy už dovŕšte mieru svojich otcov!“ (Mt 23,27-32)

Zamyslenie:

V týchto dňoch stretáme v evanjeliách Ježiša, ktorý postupne odsudzuje rozmanité postoje zákonníkov a farizejov, ktoré sú nezlučiteľné s dôstojným a slušným životom, nielen kresťanským, ale aj ľudským: „Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví, no vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti“ (Mt 23, 28). Potvrdzuje nám, že úprimnosť, čestnosť, vernosť a šľachetnosť sú čnosti, ktoré Boh miluje a ktoré si aj my, ľudia, veľmi ceníme.

Preto ak sa chceme vyhnúť pokrytectvu, musíme sa snažiť o život v pravde, teda o úprimnosť. Najprv voči Bohu. Pretože on chce, aby som mali čisté srdce a nenávideli klamstvo, lož a pretvárku. Boha neoklameme; on pozná i naše skryté plány a myšlienky. Úprimní máme byť aj voči sebe samým. Spytovanie svedomia a reflexia nad našim správaním vo svetle evanjelia nám nastavujú zrkadlo, v ktorom môžeme vidieť, akí sme v skutočnosti. K úprimnosti patrí aj vyznanie hriechov vo sviatosti zmierenia, ktoré robíme v dôvere, že Boh nikdy neodsúdi márnotratného syna, ktorý sa k nemu s ľútosťou vracia. Úprimnosť sa vyžaduje aj voči iným – pretože podobne ako v Ježišovom prípade – lož, podvod, neúprimnosť, nečestnosť a nevera ničia medziľudské vzťahy. Aj pre nás má vždy platiť evanjeliová zásada: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“ (Mt 7,12)

Ak sa chceme chrániť pokrytectva, musíme si osvojiť tieto tri vyššie uvedené postoje úprimnosti. Samozrejme, že k tomu potrebujeme Božiu milosť, pretože aj my na sebe nesieme následky prvotného hriechu, ktorý pochádza od „otca lži“, čiže diabla. Preto sme pozvaní, aby sme sa často otvárali prijímaniu Božej milosti a to hlavne cez modlitbu, rozjímanie Božieho slova, prijímanie sviatostí a skutky lásky. Ježiš takto mocou Ducha Svätého očisťuje a uzdravuje našu myseľ a srdce, aby sme mohli žiť v pravde.

Aplikácia:

  • O čo dbám viac: o čistotu svojho zovňajšku alebo o čistotu svojho srdca?
  • K rastu v úprimnosti pomáha aj priznanie si svojich chýb a prosba o odpustenie a prepáčenie. Darí sa mi v tom?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie