Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 33. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si
mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo. A tak povedal: „Istý človek
vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a
potom sa mal vrátiť. Zavolal si svojich desiatich sluhov, dal im desať mín a
povedal im: ‚Obchodujte, kým sa nevrátim!‘ Ale jeho občania ho nenávideli a
vyslali za ním posolstvo s odkazom: ‚Nechceme, aby tento nad nami
kraľoval.‘ Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať sluhov, ktorým
dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal. Prišiel prvý a vravel: ‚Pane, tvoja mína
získala desať mín.‘ On mu povedal: ‚Správne, dobrý sluha; pretože si bol
verný v maličkosti, maj moc nad desiatimi mestami.‘ Prišiel druhý a vravel:
‚Pane, tvoja mína vyniesla päť mín.‘ Aj tomuto povedal: ‚Ty maj moc nad
piatimi mestami.‘ Iný prišiel a hovoril: ‚Pane, hľa, tvoja mína. Mal som ju
uloženú v šatke; bál som sa ťa, lebo si prísny človek: berieš, čo si si neuložil,
a žneš, čo si nezasial.‘ On mu povedal: ‚Zlý sluha! Podľa tvojich vlastných
slov ťa súdim. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neuložil, a
žnem, čo som nezasial? Prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom a
ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi?‘ A tým, čo tam stáli,
povedal: ‚Vezmite mu mínu a dajte ju tomu, čo má desať mín.‘ Oni mu vraveli:
‚Pane, veď má desať mín!‘ Hovorím vám: ‚Každému, kto má, ešte sa pridá,
ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A mojich nepriateľov, čo nechceli,
aby som nad nimi kraľoval, priveďte sem a pobite ich predo mnou!‘“ Ako to
povedal, išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema.
Lk 19, 11-28

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes nám evanjelium ponúka podobenstvo o mínach: suma peňazí,
ktorú šľachetný muž rozdá svojim sluhom pred odchodom do ďalekej krajiny.
Najprv však venujme svoju pozornosť príležitosti, ktorá vyvolala Ježišovo
podobenstvo. “Blížil sa” k Jeruzalemu, kde ho čakalo umučenie a následné
vzkriesenie. Učeníci “si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo” (Lk 19, 11).
Za týchto okolností Ježiš rozpráva toto podobenstvo. Učí nás ním, že dary a
vlastnosti, ktoré dal každému z nás, musíme vložiť do práce. Nie sú “naše”,
aby sme si s nimi robili, čo chceme. Dal nám ich s dôverou, aby nám priniesli
úžitok. Tí, ktorí priniesli zisk z mín, boli – viac či menej – pochválení a
odmenení svojím Pánom. Na lajdáckeho sluhu, ktorý si peniaze nechal v
úschove bez toho, aby získal nejaký výnos, sa zniesla vina a bol potrestaný.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie