Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 4. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:
Ježiš prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge.
Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: „Skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu
dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami?! Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a
Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom.
Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome.“
A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. A čudoval sa ich
nevere. Potom chodil po okolitých dedinách a učil.
(Mk 6, 1-6)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnešné evanjelium ukazuje Ježiša, ako ide do synagógy v Nazarete, kde vyrastal. Sobota je deň
zasvätený nášmu Pánovi, keď sa Židia schádzajú, aby počúvali Božie slovo. Každú sobotu Ježiš chodil
do synagógy učiť, nie ako zákonníci a farizeji, ale ako ten, kto má autoritu (porov. Mk 1, 22).
Aj dnes k nám Boh hovorí prostredníctvom Písma. V synagóge sa čítalo Písmo a potom ho učenci
komentovali a vysvetľovali zmysel posolstva, ktoré chcel Boh prostredníctvom neho odovzdať.
„Tak ako my hovoríme k Bohu prostredníctvom modlitby, Boh k nám hovorí prostredníctvom čítania.“

Táto myšlienka sa pripisuje svätému Augustínovi.
Skutočnosť, že Ježiš, Boží Syn, je medzi svojimi rodákmi dobre známy vďaka svojmu dielu, nám
ponúka netušenú perspektívu pre náš bežný život. Aj naša profesionálna činnosť je pre nás cestou k
stretnutiu s Bohom, a teda posvätenou a posväcujúcou skutočnosťou.
Svätý Josemaria Escrivà hovorí: „Vaše ľudské povolanie je súčasťou – a dôležitou súčasťou – vášho
božského povolania. To je dôvod, prečo sa musíš usilovať o svätosť, dávať osobitný charakter svojej
ľudskej osobnosti, štýl svojmu životu; zároveň prispievať k posväcovaniu druhých, svojich blížnych;
posväcovať svoju prácu a svoje prostredie: povolanie alebo prácu, ktorá napĺňa tvoj deň, svoj domov a
rodinu a krajinu, v ktorej si sa narodil a ktorú miluješ.“
Text evanjelia sa končí slovami: Ježiš tam nemohol urobiť nijaký zázrak (…). Sám Ježiš bol prekvapený
ich neverou“ (Mk 6, 5-6). Aj dnes náš Pán vyžaduje viac viery v neho, aby vykonal veci, ktoré
prevyšujú naše ľudské možnosti. Zázraky ukazujú Božiu moc a našu potrebu každodennej závislosti od
Boha.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie