Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 9. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Podcast:

Evanjelium:

K Ježišovi prišli saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat a zanechá manželku bez detí, brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.

Bolo sedem bratov. Prvý sa oženil, ale umrel a nezanechal potomka. Vzal si ju druhý, ale aj on umrel a nezanechal potomka. Takisto aj tretí. A ani jeden zo siedmich nezanechal potomka. Napokon po všetkých zomrela aj žena. Ktorému z nich bude manželkou pri vzkriesení, keď vstanú z mŕtvych? Veď ju mali siedmi za manželku.“

Ježiš im povedal: „Nemýlite sa preto, že nepoznáte Písmo ani Božiu moc? Lebo keď ľudia vstanú z mŕtvych, už sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi. A pokiaľ ide o vzkriesenie mŕtvych, či ste nečítali v Mojžišovej knihe v stati o kríku, ako mu Boh povedal: ‚Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba‘? A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi sa mýlite.“ (Mt 12, 18-27).

Zamyslenie:

Písmo nám dnes prostredníctvom Ježišových slov predstavuje skutočnosť vzkriesenia. Evanjelium spomína Ježišovo stretnutie so saducejmi, ktorí na hypotetickom a uletenom príklade skúšajú Ježiša ohľadom vzkriesenia z mŕtvych, v ktoré aj tak neveria. Pýtajú sa ktorému z mužov bude manželkou žena, ktorá 7-krát ovdovela? Ich snahou je Ježišovo učenie zosmiešniť.

Ale Pán túto dilemu dokáže rozlúsknuť a odpovedá: „Keď ľudia vstanú z mŕtvych, už sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi“ (Mk 12, 25). A využijúc túto príležitosť, Ježiš potvrdzuje skutočnosť vzkriesenia aj pripomienkou na to, čo Boh povedal Mojžišovi v stati o horiacom kríku: „Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba“. A pokračuje: „A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých“ (Mk 12, 26-27). Ježiš následne dodáva, ako veľmi sa mýlia, lebo nerozumejú ani Písmu, ani Božej moci; navyše táto pravda je zjavená aj na iných miestach Starého zákona, napr. u proroka Izaiáša, v knihe Jób, či z úst matky Machabejcov.  

Svätý Augustín opísal večný život a láskyplné spoločenstvo v nebi takto: „Tam budeš mať všetko, nebudeš mať žiadny nedostatok ani nebudeš trpieť žiadnymi ťažkosťami. A tvoj brat bude mať tiež všetko. A vy dvaja stanete sa jedným a toto jedno bude vlastniť Ten, ktorý bude mať vás oboch”.

Nepochybujme o tom, čo hovorí Písmo a o milosrdnej Božej láske a moci. Celou svojou mysľou a celým srdcom pridržiavajme sa tejto pravdy a tešme sa, že  nám nič nebráni v túžbe po živote večnom, v plnosti, v sláve s Bohom a v šťastí. Boh nás o ňom uisťuje a pozýva k nemu. Nám ostáva len roznietiť našu túžbu vidieť Boha a byť vždy s ním, napokon aj v jeho kráľovstve.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie