Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila. On sa jej opýtal: „Čo chceš?“ Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“ On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“ Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých“ (Mt 20, 17-28).

Podcast:

Zamyslenie:

V dnešnom texte Ježiš povzbudzuje svojich učeníkov, a teda aj nás, k zmene zmýšľania. Mení bežné ľudské a pozemské zmýšľanie svojich nasledovníkov a otvára im nový horizont chápania plnosti života.

Všetci máme prirodzený sklon túžiť ovládať či podmaňovať si veci a ľudí, rozkazovať a riadiť, robiť veci podľa vlastných predstáv, vyžadovať, aby iní prijímali našu predstavu a náš názor. Ježiš nám však predkladá úplný opak: „kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom.“ (Mt 20,26-27). „Sluha“, „otrok“: dokážeme vôbec tieto slová ešte doceniť? Počuli sme ich už stovky krát, ale sme schopní vstrebať, čo v skutočnosti znamenajú, konfrontovať nimi svoj vlastný prístup a svoje správanie?

Text II. vatikánskeho koncilu tvrdí, že „človek nemôže nájsť seba samého pokiaľ sa úprimne nedaruje“. Mohli by sme sa domnievať, že tak strácame svoj život, v skutočnosti ho však získavame. Kto nežije v službe, neslúži životu. A v tomto je našim dokonalým vzorom Kristus – Ježiš ako skutočný Boh a skutočný človek – pretože „ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých“ (Mt 20, 17-28).

Byť služobníkom, otrokom, k čomu nás Pán Ježiš volá, je pre nás niečo takmer neuskutočniteľné. Naša slabá vôľa k takému výkonu rozhodne nestačí. Sme však pozvaní prosiť, dúfať a hlboko túžiť, aby nám tento dar byť sluhom pre druhých mohol byť umožnený. Pôstne obdobie a jeho praktiky – pôst, almužna a modlitba – nám pripomínajú, že k prijatiu tohto daru sa potrebujeme aj dostatočne pripraviť. Pápež František nás v jednej z encyklík povzbudzuje: „Pán nikdy nesklame tých, ktorí pre neho riskujú.“

Priatelia, prajem vám požehnaný deň vo vašej dnešnej službe.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie