Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila.  On sa jej opýtal: „Čo chceš?“ Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“ On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“  Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“ (Mt 20, 17 – 28)

Podcast:

Zamyslenie:

Cirkev dnes v tomto pôstnom období – inšpirovaná Duchom Svätým – ponúka text, v ktorom Ježiš navrhuje svojim učeníkom – a teda aj nám všetkým – zmenu mentality. Ježiš dnes mení ľudskú a pozemskú mentalitu svojich učeníkov a otvára nový horizont chápania nového štýlu života svojich nasledovníkov.

Máme prirodzený sklon k túžbe ovládať alebo si podriadiť veci a ľudí, rozkazovať a prikazovať, aby sa veci diali podľa našich predstáv, aby ostatní akceptovali naše postavenie, našu pozíciu. Ježiš nám však teraz navrhuje pravý opak: „Kto chce byť medzi vami veľký, nech je vaším služobníkom“ (Mt 20, 26-27). „Sluha“, „otrok“: tieto slová nemôžeme brať len tak za bernú mincu! Iste, počuli sme ich už stokrát, ale teraz si musíme vedieť osvojiť realitu toho, čo v skutočnosti znamenajú, a konfrontovať ju s našimi postojmi a správaním.

II. vatikánsky koncil tvrdí, že „človek nemôže úplne nájsť seba samého inak ako úprimným darovaním seba samého“.

Môžeme mať dojem, že darujeme život, ale v skutočnosti ho získavame späť. Kto nežije, aby slúžil, neslúži, aby žil. A v tomto postoji by nám mal byť Kristus dokonalým vzorom -Ježiš je plne človek-, keďže „Syn človeka neprišiel, aby si dal slúžiť, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých“. (Mt 20, 28)

Byť služobníkom, byť otrokom, ako to od nás žiada Ježiš, je pre nás nemožné. Nevyhovuje to našej slabej vôli: preto máme prosiť, dúfať a hlboko si želať, aby nám tieto dary boli udelené. Pôst a jeho pôstne praktiky – pôst, milosrdenstvo a modlitba – nám pripomínajú, že na prijatie týchto darov sa musíme primerane pripraviť.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

– „Ó, prevyšujúca láskavosť! Kristus prijal klince do svojich nepoškvrnených rúk a nôh a trpel utrpením, zatiaľ čo mne bez bolesti a námahy skrze účasť na svojom utrpení zadarmo udeľuje spásu.“ (Svätý Cyril Jeruzalemský)

– „Pán nesklame tých, ktorí podstupujú toto riziko.“ (František)

– „Ježiš prijal Petrovo vyznanie viery, ktorým ho uznal za Mesiáša, tým, že oznámil blížiace sa umučenie Syna človeka. Autentický obsah svojho mesiášskeho kráľovstva odhalil v transcendentnej identite Syna človeka, ‚ktorý zostúpil z neba‘ (Jn 3,13), ako aj vo svojom vykupiteľskom poslaní trpiaceho Sluhu: ‚Syn človeka neprišiel, aby si dal slúžiť, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých‘ (Mt 20,28). Preto sa pravý význam jeho kráľovskej hodnosti zjavuje až vtedy, keď je vyzdvihnutý vysoko na kríži.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 440)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie