Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila. On sa jej opýtal: „Čo chceš?“ Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“ On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“ Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“ (Mt 20, 17-28)

Zamyslenie:

V tomto pôstnom čase, inšpirovanom Duchom Svätým, nám Cirkev ponúka
text, v ktorom Ježiš pozýva svojich učeníkov – a samozrejme aj nás
všetkých – k zmene zmýšľania. Ježiš chce meniť ľudské a čisto
pozemské zmýšľanie svojich učeníkov a otvoriť svojim nasledovníkom nový
spôsob zmýšľania, týkajúci sa nového životného štýlu.

Máme prirodzenú tendenciu k túžbe vládnuť alebo podmaňovať si veci a ľudí, rozkazovať a nariaďovať, chcieť, aby sa všetko dialo podľa našich predstáv, aby ostatní akceptovali naše postavenie, to, kým sme.  Ale teraz nám Ježiš navrhuje pravý opak: „Kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.“ (Mt 20,26-27). „Sluha“ – toto slovo sme iste aspoň stokrát počuli. No nestačí len počuť. Máme byť schopní osvojiť si jeho obsah a konfrontovať ho s našimi postojmi a správaním.

Človek nachádza zmysel svojho života iba v službe Bohu
a blížnemu. Možno mať dojem, že takto človek stráca život, no pravdou je,
že ho takto znova nachádza. Pápež František viackrát použil vo svojich príhovoroch
vetu: „Chi non vive per servire, non serve per vivere” čo by sa dalo preložiť
ako: „Kto nežije, aby slúžil, nezaslúži si, aby žil.“ V postoji služby je
nám Ježiš Kristus dokonalým vzorom. O sebe vyznáva: „Syn človeka neprišiel
dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za
mnohých.“(Mt 20,28).

Stať sa sluhom podľa vzoru Ježiša však nedokážeme vlastným úsilím. Mali
by sme sa modliť a prosiť o tento dar. A pôstne obdobie, ktoré
nás pozýva k pôstu, modlitbe a skutkom lásky, nám pripomína, že na
prijatie tohto daru sa musíme primerane pripraviť.

Aplikácia:

  • Nepovyšujem sa nad iných?
  • Komu môžem dnes preukázať nejakú službu? 

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie