Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal Nikodémovi: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.“(Jn 3,16–21)

Zamyslenie:

Dnes,
s nespočetným množstvom názorov na moderný život, sa môže zdať, že pravda
neexistuje – pravda o Bohu, pravda o rodovej otázke, pravda o manželstve, pravda
v morálke a nakoniec pravda o mne samom.

Dnešná pasáž evanjelia identifikuje Krista ako „cestu, pravdu a život“ (Jn 14,6). Mimo Krista je iba skľúčenosť, lož a ​​smrť. Existuje jediná cesta do neba a volá sa Ježiš Kristus.

Kristus nie je len jeden z názorov. Kristus je samotná Pravda. Popierať pravdu je ako keď sa niekto rozhodne zatvoriť oči pred slnečným svetlom. Či sa mu to páči alebo nie, slnko bude vždy tam; ale úbohý sa slobodne rozhodol zavrieť oči pred slnkom pravdy. Rovnako tak sa mnoho ľudí pohrúži do svojej kariéry čistou silou vôle, tvrdia, že naplno využívajú svoj potenciál, no zabúdajú, že pravdu o sebe samom môžu dosiahnuť jedine kráčaním s Kristom. Na druhej strane podľa Benedikta XVI „každý nachádza svoje dobro prijatím plánu, ktorý má s ním Boh, aby ho v plnosti uskutočnil: v tomto pláne totiž človek nachádza svoju pravdu a tým, že ju prijíma, stáva sa slobodným (porov. Jn 8, 32)“ (encyklika „Caritas in Veritate“). Pravda každého človeka je povolanie byť Božím synom alebo dcérou v nebeskom dome: „Lebo to je Božia vôľa, vaše posvätenie“ (1 Sol 4,3). Boh chce slobodných synov a dcéry, nie otrokov.

V
skutočnosti je dokonalé „ja“ spoločným projektom medzi Bohom a mnou. Keď sa
usilujeme o svätosť, začíname odrážať Božiu pravdu vo svojom živote. Pápež
Benedikt vo svojej apoštolskej exhortácii „Verbum Domini“ to povedal nádherne: „Každý
svätec predstavuje akoby lúč svetla, ktoré prúdi z Božieho slova“.

Aplikácia:

  • Neupínam
    sa v svojom živote až príliš na seba, svoju kariéru, svoju pravdu?
  • Počítam
    s Ježišom vo svojom živote? Dovoľujem mu zjavovať svoju lásku a pravdu aj
    skrze mňa?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie