Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal Židom: „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem.“ Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže porušoval sobotu, ale aj Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu. Ježiš im vravel: „Veru veru, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to robí podobne aj Syn. Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí; a ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce. A Otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal Synovi, aby si všetci ctili Syna tak, ako si ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal.Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Veru, veru, hovorím vám: Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Lebo ako Otec má život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe. A dal mu aj moc súdiť, pretože je Synom človeka. Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a vyjdú: tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie. Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem. A môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.“ (Jn 5,17-30)

Zamyslenie:

Dnes nám Božie slovo hovorí o
odpovedi, ktorú dáva Ježiš tým, ktorí sa na neho nepozerajú dobrými očami,
mohli by sme povedať, že sa dívajú so zlosťou, keď sa v sobotu rozhodne vyliečiť
postihnutého človeka.

Ježiš
Kristus využíva túto kritiku na zdôraznenie svojho statusu – On je Boží Syn a teda
aj Pán soboty. Sú to slová, ktoré sú proti nemu použité v deň súdu, v dome
veľkňaza Kaifáša. Keď sa Ježiš vyhlási za Božieho Syna, veľkňaz volá: Rúhal sa!

Ježiš sa často odvolával na svojho Otca,
ale odlišne, ako iní Židia. Židia, ktorí ho počúvali, tomu rozumeli. On hovoril,
že nie je Boží Syn ako ostatní. Ježiš hovoril a skutkami potvrdzoval, že
jeho povaha a podoba jeho Otca sú rovnaké, napriek tomu, že sú rozdielnymi
osobami. Takto predstavuje svoje božstvo. To je veľmi zaujímavý fragment
evanjelia, v súvislosti s odhalením tajomstva Najsvätejšej Trojice.

Medzi tým, čo nám dnes Ježiš hovorí, je niekoľko odkazov na to, ako by sme mali žiť, aby sme mali večný život: čítanie a meditácia evanjelia by sa mali stať súčasťou našej každodennej náboženskej praxe, lebo Božie slovo nám otvára dvere večného života. Stručne povedané, ako učil svätý Efrém: „Božie slovo je nevyčerpateľným zdrojom života“.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie