Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal Židom, ktorí mu uverili: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ Odpovedali mu: „Sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. Akože hovoríš: „Budete slobodní“?!“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrok. A otrok neostáva v dome navždy; navždy ostáva syn. Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Viem, že ste Abrahámovo potomstvo; a chcete ma zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neujíma. Ja hovorím o tom, čo som videl u Otca. Aj vy robíte to, čo ste počuli od otca.“ Odpovedali mu: „Naším otcom je Abrahám.“ Ježiš im povedal: „Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahámove. No vy ma chcete zabiť – človeka, ktorý vám povedal pravdu, čo som počul od Boha. To Abrahám nerobil. Vy robíte skutky svojho otca.“ Povedali mu: „My sme sa nenarodili zo smilstva; máme len jedného otca, Boha.“ Ježiš im odvetil: „Keby bol vaším otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal.“ (Jn 8, 31-42)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes Pán adresuje Židom tvrdé slová. Nie niektorým Židom, ale práve tým, ktorí prijali vieru: Ježiš povedal: „tým Židom, ktorí v neho uverili“ (Jn 8, 31). Tento Ježišov dialóg bezpochyby odráža začiatok tých ťažkostí, ktoré spôsobili židovskí kresťania v prvých hodinách Cirkvi.

Keďže boli podľa príbuzenského vzťahu potomkami Abraháma, takíto Ježišovi učeníci sa považovali za lepších nielen než pohania, ktorí žili mimo viery, ale aj za lepších než všetci nežidovskí učeníci tej istej viery. Hovorili: „Sme potomkovia Abraháma“ (Jn 8, 33); „Naším otcom je Abrahám“ (v. 39); „Máme jedného Otca, Boha“ (v. 41).

Napriek tomu, že boli Ježišovými učeníkmi, máme dojem, že Ježiš pre nich nič neznamenal, nič, čo by mohlo zlepšiť to, čo už mali. Ale práve tu všetci urobili veľkú chybu. Dedičia zasľúbenia, teda tí, ktorí veria, sú skutočnými synmi, nie tí, ktorí majú fyzický pôvod. (porov. Rim 9, 6-8).

Bez viery v Ježiša nie je možné, aby niekto dosiahol Abrahámovo zasľúbenie. Keďže je to tak, medzi učeníkmi „nie je ani Žid, ani Grék, ani otrok, ani slobodný, ani muž a žena, lebo všetci sú bratia pre krst.“ (porov. Gal 3, 27-28) Nedajme sa zviesť duchovnou pýchou.

Židia sa považovali za nadradených ostatným kresťanom. Tu nie je potrebné hovoriť, že ide o oddelených bratov. Skôr však myslime na nás. Ako často sa niektorí katolíci považujú za lepších ako iní katolíci len preto, že nasledujú to či ono hnutie, alebo preto, že dodržiavajú tú či onú disciplínu, pridržiavajú sa toho či onoho liturgického prúdu.

Niektorí preto, že sú bohatí, iní preto, že viac študovali. Niektorí preto, že zastávajú významné funkcie, iní preto, že pochádzajú zo šľachtických rodín. „Chcel by som, aby každý z nich pocítil radosť z toho, že je kresťanom…. Boh vedie svoju Cirkev, vždy ju podporuje, najmä v ťažkých chvíľach“ (Benedikt XVI.).

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

– „Čo je pre dušu horšia smrť ako sloboda omylu?“ (sv. Agustín)

– „“Oslobodenie“ znamená vnútornú premenu človeka, ktorá je dôsledkom poznania pravdy. Premena je teda duchovný proces, v ktorom človek dozrieva v pravej spravodlivosti a svätosti.“ (Svätý Ján Pavol II.)

– „Čím viac človek robí to, čo je dobré, tým sa stáva slobodnejším. Neexistuje žiadna skutočná sloboda okrem služby tomu, čo je dobré a spravodlivé. Rozhodnutie neposlúchať a konať zlo je zneužitím slobody a vedie k ‚otroctvu hriechu‘ (porov. Rim 6, 17).“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1713)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie