Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK 15. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“ (Mt 11, 28-30)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, tvárou v tvár svetu, ktorý sa rozhodol obrátiť sa Bohu chrbtom, tvárou v tvár svetu nepriateľskému voči kresťanstvu a kresťanom, počúvať Ježiša (ktorý je tým, kto k nám hovorí v liturgii alebo pri súkromnom čítaní Slova) prináša útechu, radosť a nádej uprostred našich každodenných zápasov: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení…, a nájdete odpočinok“ (Mt 11, 28-29).

Útechu, pretože tieto slová obsahujú prísľub úľavy, ktorá pochádza z Božej lásky. Radosť, pretože dávajú srdcu pocítiť istotu viery v toto zasľúbenie. Nádej, keďže kráčajúc vo svete, ktorý sa vzbúril proti Bohu a proti nám samým, my, ktorí veríme v Boha, vieme, že nie všetko sa končí, hoci mnohé „konce“ sa zmenili na „začiatky“ oveľa lepších vecí, ako to dokazuje jeho vlastné vzkriesenie.

Naším cieľom, východiskom k Božej láske, je byť trvalo zjednotení s Kristom. To je „jarmo“ zákona, ktorý nie je založený na obmedzenej schopnosti ľudských motivácií, ale na večnej spásonosnej Božej ochote. V tomto zmysle nám hovorí Benedikt XVI: „Podstatou ‚neba‘ je, že je to miesto, kde sa neochvejne plní Božia vôľa. Alebo, povedané trochu inak, tam, kde sa plní Božia vôľa, je nebo. Ježiš sám je „nebom“ v najhlbšom a najpravdivejšom zmysle slova – ten, v ktorom a skrze ktorého sa úplne plní Božia vôľa. Gravitačná sila našej vlastnej vôle nás neustále odvádza od Božej vôle a mení nás na obyčajnú „zem.“ On nás však prijíma, priťahuje nás k sebe, do seba a v spoločenstve s ním sa aj my učíme Božej vôli.“ Amen!

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

„Kristovo bremeno je také ľahké, že odľahčuje. Nebude ťa tlačiť k zemi. Myslite na to, že Kristovo bremeno je ako bremeno krídel pre vtáky. Pokiaľ má vták bremeno krídel, môže lietať. Bez krídel je uväznený na zemi.“ (sv. Augustín)

„Ježišova miernosť a pokora sa stávajú príťažlivými pre tých, ktorí sú povolaní vstúpiť do jeho školy: ‚Učte sa odo mňa‘. Ježiš je ‚verným‘ svedkom lásky, ktorou Boh živí človeka.“ (Svätý Ján Pavol II.)

„Toto jednoznačné zdôrazňovanie nerozlučiteľnosti manželského zväzku mohlo niektorých zmiasť a mohlo by sa zdať, že ide o požiadavku, ktorá sa nedá uskutočniť. Ježiš však na manželov neuložil bremeno, ktoré by bolo nemožné uniesť, alebo príliš ťažké (porov. Mt 11, 29 – 30) – ťažšie ako Mojžišov zákon. Tým, že prišiel obnoviť pôvodný poriadok stvorenia narušený hriechom, sám dáva silu a milosť žiť manželstvo v novom rozmere Božej vlády.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1615)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie